Course syllabus Z15-0148-I - Krajinárska tvorba (FZKI - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0148-I
Názov predmetu: Krajinárska tvorba
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie zadania na úrovni štúdie-riešenie zelene krajinného segmentu.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov, na hodnotenie E najmenej 64 bodov, Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
Výsledky vzdelávania:
Študent spozná zásady, prístupy a faktory krajinárskej tvorby. Dreviny ako základný nástroj krajinárskej tvorby, biologicko-ekologickej revitalizácie a kompozično-estetického riešenia krajinného priestoru.
Stručná osnova predmetu:
Definícia a obsah tvorby krajiny. Tvorba krajiny v historickom vývoji. Fenomény krajiny, nástroje a prostriedky tvorby krajiny. Tvorba krajiny ako proces racionálneho využívania zeme, premeny, asanácie a revitalizácie krajiny, ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva a tvorby estetického krajinného obrazu. Estetika, kompozícia a organizácia priestoru v krajine. Vegetácia ako dominantný nástroj tvorby krajiny. Princípy a zásady v tvorbe lesnej, poľnohospodárskej a urbanizovanej krajiny, cestných komunikácií, vodných plôch a tokov, fariem ,objektov poľnohospodárskej výroby a technických diel v krajine.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bell,S.,2004: Elements of Visual Design in the Landscape. Spon Press, London, 196s.
Gábriš, Ľ. a kol., 1998: Ochrana a tvorba životného prostredia v poľnohospodárstve. VES SPU, Nitra, 461 s.
Horký, J. Vorel., 1995:Tvorba krajiny. ČVUT, Praha, 211 s.
Jellicoe, G., Jellicoe, S., 1997: The Landscape of Man. Thames and Hudson, London, 240 s.
Patterson, G.,1992: Lowland Landscape Design. HMSO, London, 55s.
Salašová, A. a kol., 2014: Nauka o krajině II. Vyd. MENDELU, Brno, 248 s. ISBN 978-80-7509-186-4.
Supuka, J., Feriancová, Ľ., Schlampová, T., Jančura, P., 2008: Krajinárska tvorba. Vyd. SPU, Nitra, 256 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 151

A
B
C
D
E
FX
29,8 %
28,5 %
17,2 %
17,9 %
6,6 %
0 %
Vyučujúci : Ing. Denis Bechera (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
25. 3. 2020
Schválil:
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 03. 2020.

Type of output: