Sylabus predmetu Z15-0183-I - Kurz architektonickej tvorby (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.Oboznámenie sa s riešenou problematikou (dotácia 2/6)
 
a.Prednášky súvisiace s témou workshopu
b.Oboznámenie s riešeným územím, predloženie požiadaviek na riešenia projektu z pohľadu klienta
c.Oboznámenie sa riešeným územím v teréne

2.Analýzy riešeného územia (dotácia 2/6)
 
a.Práca v teréne - aktualizácia súčasného stavu územia, analýza prevádzky a funkcií, inventarizácia zelene, analýza kompozície
b.Vypracovanie analýz - tvorba grafických a textových výstupov analýz z územia

3.SWOT analýza územia, brainstorming, stanovenie východísk pri tvorbe (dotácia 0/8)
 
a.SWOT analýza, brainstroming
b.Stanovenie východísk pri tvorbe daného územia
c.Diskusia s klientom, verejnosťou a pod.

4.Koncept a štúdia riešenia vybraného územia (dotácia 0/8)
 
a.Tvorba konceptu riešenia na základe analýz
b.Tvorba štúdie riešenia - architektonické a sadovnícke riešenia, prípadne krajinárske
c.Diskusia s klientom, verejnosťou a pod.

5.Prezentácia návrhu (dotácia 0/8)


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: