Sylabus predmetu Z15-0183-I - Kurz architektonickej tvorby (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0183-I
Názov predmetu: Kurz architektonickej tvorby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Kredity: 2
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1., 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie štúdie riešeného územia, prezentácia návrhu a jeho úspešná obhajoba.
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov študijného programu Krajinná a záhradná architektúra pracovať na reálnych zadaniach riešení objektov záhradno-architektonickej tvorby priamo na mieste zadania v spolupráci so zadávateľom diela, verejnosťou či spolupracovníkmi v tíme pod vedením pedagógov a odborníkov z praxe.
Stručná osnova predmetu:
Oboznámenie sa s riešenou problematikou a s riešeným územím, predloženie požiadaviek na riešenie projektu, práca v teréne - aktualizácia súčasného stavu územia, analýza prevádzky a funkcií, inventarizácia zelene, analýza kompozície, vypracovanie analýz, brainstorming, stanovenie východísk pri tvorbe daného územia, tvorba konceptu riešenia na základe analýz, prezentácia návrhu, záverečná výstava s prezentáciou
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 11

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci : Ing. Denisa Halajová, PhD. (zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: Ing. Denisa Halajová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: