Sylabus predmetu Z15-0159-B - Parková tvorba (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Človek - prírodné prostredie - záhrada. Historický vývoj sídelnej zelene.
b.Cvičenie: Zadanie semestrálnych prác, podmienky zápočtu.

2.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Funkcie, význam a použitie zelene v ŽP človeka.
b.Cvičenie: Alternatívne spôsoby uplatnenia zelene v urbanizovanom prostredí. Strešné záhrady.

3.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Charakteristika sadovníckych úprav, vymedzenie pojmov. Kategorizácia zelene v jednotlivých typoch krajiny.
b.Cvičenie: Popínavé rastliny na stenách, konštrukciách v mestkom prostredí.

4.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Zásady pri navrhovaní plôch zelene v mestskom a vidieckom prostredí.
b.Cvičenie: Nové trendy v sadovníckej tvorbe . Kvitnúce lúky.

5.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Areály predškolských a školských zariadení.
b.Cvičenie: Inventarizácia drevín. Spôsoby, praktické metódy.

6.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Plochy určené pre šport. Detské ihriská, ihriská pre mládež, športové štadióny.
b.Cvičenie: Prezentácie študentov z rozpracovanej semestrálnej práce a rozprava k problematike- 2 prezentácie

7.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Tvorba obytnej zelene na sídliskách.
b.Cvičenie: Prezentácie študentov z rozpracovanej semestrálnej práce a rozprava k problematike- 2 prezentácie

8.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Súkromné záhrady.
b.Cvičenie: Prezentácie študentov z rozpracovanej semestrálnej práce a rozprava k problematike- 2 prezentácie

9.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Mestský park. Organizačné členenie, program parku.
b.Cvičenie: Prezentácie študentov z rozpracovanej semestrálnej práce a rozprava k problematike- 2 prezentácie

10.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Pešie zóny. typy, vývoj, kompozičná skladba centrálnych častí sídiel.
b.Cvičenie: Prezentácie študentov z rozpracovanej semestrálnej práce a rozprava k problematike- 2 prezentácie

11.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Tvorba plôch vyhradenej zelene, nemocnice, zdravotnícke zariadenia, zariadenia pre handicapovaných, kúpeľné parky.
b.Cvičenie: Prezentácie študentov z rozpracovanej semestrálnej práce a rozprava k problematike- 2 prezentácie

12.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Cintoríny - typy, špecifiká, pietna zeleň.
b.Cvičenie: Prezentácie študentov z rozpracovanej semestrálnej práce a rozprava k problematike- 2 prezentácie

13.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Botanické záhrady, arboréta. História budovania, významnosť, prínos pre sadovnícku tvorbu.
b.Cvičenie: Prezentácie študentov z rozpracovanej semestrálnej práce a rozprava k problematike- 2 prezentácie


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: