Course syllabus Z15-0166-B - Stavby v parkoch a záhradách (FZKI - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0166-B
Názov predmetu: Stavby v parkoch a záhradách
Stupeň štúdia: 1.
Garant: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 26 hodín
Cvičenia 26 hodín
semestrálna práca 20 hodín
individuálna práca 32 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: Vytvorenie semestrálneho projektu, skicovanie k odprednášaným témam.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Formou klauzúlnych prác a referátov zvládnuť základné znalosti z vhodnosti používania a technických riešení drobných stavieb a vhodnosť materiálov používaných v parkoch a záhradách.
 
Stručná osnova predmetu:
Význam a postavenie stavebnej drobnej architektúry v záhradných a parkových kompozíciách. Funkčné, kompozičné a technické rozdelenie stavieb. Architektonické a konštrukčné riešenie malých záhradných stavieb, altánov, pergol, oporných múrikov, terás, plotov, schodíska, odpočívadiel, mostov, záhradných bazénov, ohnísk, záhradných krbov a ostatných prvkov drobnej architektúry. Navrhovanie a konštrukčné riešenie detských ihrísk a menších plôch pre kolektívne a individuálne hry a športy. Vypracovanie návrhu a projektovej dokumentácie vybraných stavebných zariadení pre záhradu a park.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Brookes, J.: Vežká kniha malých záhrad - edícia "Príroda"
Neufert.P.,Neff.L.: Dobrý projekt-správna stavba-edícia "JAGA"
P. Swiftová, J.Szymanowski.: Stavajte s nami - edícia "Príroda"
Rittweger, Hermann.: Výstavba v záhrade - edícia"IKAR"

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 142

ABCDEFX
8,5 %23,9 %28,2 %24,6 %14,8 %0 %
Vyučujúci : Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Type of output: