Sylabus predmetu Z15-0166-B - Stavby v parkoch a záhradách (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Úvod, stručný prehľad vývoja parkov a záhrad vo vzťahu na ich riešenie a zastavanosť, delenie parkov a záhrad z hľadiska využitia, z hľadiska situovania, základná charakteristika prvku a záhrady, ich spoločné znaky a odlišnosti, princípy projektovania záhrad vo vzťahu na realizáciu. Materiály a ich použitie v tvorbe a realizácii záhrad a parkov, rozdelenie materiálov, vhodnosť použitia, nutnosť údržby, základné charakteristické znaky a popis materiálov.
b.
Cvičenie: Škicovanie podľa predlôh k jednotlivým témam prednášok, vytvorenie semestrálneho elaborátu (z každej témy minimálne jeden A4). + každý študent referát z vybranej témy.

2.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Grafické značenie jednotlivých druhov stavebných materiálov, zásady kreslenia stavebných výkresov, obsah výkresov, zásady kótovania.
b.
Cvičenie: Škicovanie podľa predlôh k jednotlivým témam prednášok, vytvorenie semestrálneho elaborátu (z každej témy minimálne jeden A4). + každý študent referát z vybranej témy.

3.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Chodníky a kombinácie v záhradách a parkoch, delenie, šírkové usporiadanie, skladby materiálov, kompozičné zásady osádzania, technické zásady osádzania, vhodnosť skladby materiálov.
b.
Cvičenie: Škicovanie podľa predlôh k jednotlivým témam prednášok, vytvorenie semestrálneho elaborátu (z každej témy minimálne jeden A4). + každý študent referát z vybranej témy.

4.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Rampy a schodištia v záhradách a parkoch, základné delenie schodísk podľa sklonu, podľa usporiadania, popis jednotlivých častí schodiska, zásady konštrukcií a osádzania schodísk, vhodnosť materiálov
b.Cvičenie: Škicovanie podľa predlôh k jednotlivým témam prednášok, vytvorenie semestrálneho elaborátu (z každej témy minimálne jeden A4). + každý študent referát z vybranej témy.

5.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Oporné múriky a stienky v záhradách a parkoch, statické zásady osádzania, konštrukčné riešenie, vhodnosť materiálov
b.
Cvičenie: Škicovanie podľa predlôh k jednotlivým témam prednášok, vytvorenie semestrálneho elaborátu (z každej témy minimálne jeden A4). + každý študent referát z vybranej témy.

6.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Oplotenia záhrad a parkov, konštrukcie a materiály, statické zásady osádzania, rozmerové usporiadanie, vhodnosť skladby materiálov.
b.Cvičenie: Škicovanie podľa predlôh k jednotlivým témam prednášok, vytvorenie semestrálneho elaborátu (z každej témy minimálne jeden A4). + každý študent referát z vybranej témy.

7.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Spevnené plochy. terasy, odpočívadlá, pergoly, prístrešky, altánky, markízy v záhradách a parkoch, statické zásady, vhodnosť a zásady použitia jednotlivých materiálov, zásady osádzania.
b.Cvičenie: Škicovanie podľa predlôh k jednotlivým témam prednášok, vytvorenie semestrálneho elaborátu (z každej témy minimálne jeden A4). + každý študent referát z vybranej témy.

8.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Ohniská, grily, krby, udiarne v záhradách a parkoch, zásady osádzania, konštrukcie, vhodnosť použitia materiálov.
b.
Cvičenie: Škicovanie podľa predlôh k jednotlivým témam prednášok, vytvorenie semestrálneho elaborátu (z každej témy minimálne jeden A4). + každý študent referát z vybranej témy.

9.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Vodné nádrže a bazény v záhradách a parkoch, kompozičné zásady osádzania, konštrukcie, technológia strojného vybavenia, vhodnosť použitia materiálov.
b.
Cvičenie: Škicovanie podľa predlôh k jednotlivým témam prednášok, vytvorenie semestrálneho elaborátu (z každej témy minimálne jeden A4). + každý študent referát z vybranej témy.

10.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Športové a rekreačné plochy v záhradách a parkoch, typologické rozdelenie a zásady osádzania, nároky na plochy, konštrukcie, technologické vybavenie, vhodnosť použitia materiálov.
b.
Cvičenie: Škicovanie podľa predlôh k jednotlivým témam prednášok, vytvorenie semestrálneho elaborátu (z každej témy minimálne jeden A4). + každý študent referát z vybranej témy.

11.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Osvetlenie záhrad a parkov, kompozičné zásady, svetlotechnické zásady, konštrukčné zásady, technologické vybavenie, vhodnosť použitia materiálov.
b.
Cvičenie: Škicovanie podľa predlôh k jednotlivým témam prednášok, vytvorenie semestrálneho elaborátu (z každej témy minimálne jeden A4). + každý študent referát z vybranej témy.

12.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Drobná architektúra a inventárne vybavenie záhrad a parkov, typologické zásady, vhodnosť použitia materiálov, konštrukčné zásady osádzania, skladobnosť jednotlivých prvkov.
b.
Cvičenie: Škicovanie podľa predlôh k jednotlivým témam prednášok, vytvorenie semestrálneho elaborátu (z každej témy minimálne jeden A4). + každý študent referát z vybranej témy.

13.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Základné prístupy k tvorbe a projektovaniu parkov a záhrad, rozdelenie jednotlivých stupňov dokumentácie, obsahová náplň, princípy a zásady tvorby jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie.
b.
Cvičenie: Škicovanie podľa predlôh k jednotlivým témam prednášok, vytvorenie semestrálneho elaborátu (z každej témy minimálne jeden A4). + každý študent referát z vybranej témy.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: