Sylabus predmetu Z15-0173-B - Vývoj výtvarnej kultúry a architektúry (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu:
Z15-0173-B
Názov predmetu: Vývoj výtvarnej kultúry a architektúry
Stupeň štúdia:
1.
Garant: Mgr. art. Soňa Bellérová
Garantujúce pracovisko:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 0/3 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Cvičenia 39 hodín
semestrálna práca 20 hodín
individuálna práca 71 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet: Priebežné hodnotenie predmetu formou dvoch písomných testov počas semestra, odprezentovanie projektu a odovzdanie záverečnej práce. Predmet končí písomnou skúškou.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s obsahom, formami a druhmi výtvarného umenia, ich vývojom ako aj vývojom architektúry a sídiel od prehistorických dôb až po obdobie 19. - 20. storočia. Vysvetlenie všeobecných podmienok ako aj súvislostí historického vývoja.
 
Stručná osnova predmetu:
Prehľad historického vývoja architektúry a umenia, sídiel a sídelných štruktúr, podmienky vývoja, rozdelenie vývoja architektúry, staviteľstva a sídiel. Všeobecné podmienky a historické súvislosti vývoja. Prehľad - architektúra praveku - doba preddejinná, architektúra staroveku, architektúra stredoveku, architektúra novoveku, architektúra 19. a 20. storočia. Podrobnejšie členenie architektúry podľa doby vzniku a miesta. Stavebné materiály a konštrukcie. Architektonické tvary. Kompozičné princípy a prvky. Stavebné druhy. Najvýznamnejšie pamiatky celosvetového charakteru a slovenské.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bohuslav Syrový a kol., 1974. ARCHITEKTURA - SVĚDECTVÍ DOB. Přehled vývoje stavitelství a architektury. Sntl, Praha, 1974, 447 s.
Dudák, V. a kol.: Encyklopedie světové architektury. BASET, Praha, 2000. I. - II. zväzok, 1029 str. ISBN 80-86223-06-X
Pijoan, J.1998. Dejiny umenia, zv. 1-10. Bratislava, ISBN: 8071186295
Staňková, J. - Pechar, J.: Tisíciletý vývoj architektury. SNTL - Nakladatelství technické literatury, Práce, Praha, 1979, 427 str. 04-323-79.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 64

AB
C
DEFX
10,9 %26,6 %
21,9 %
26,6 %
14,0 %
0 %
Vyučujúci : Mgr. art. Soňa Bellérová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Alexandra Kravárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Martina Verešová, PhD. (prednášajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: