Sylabus predmetu Z15-0175-B - Základy architektúry a staviteľstva (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Kód predmetu: Z15-0175-B
Názov predmetu: Základy architektúry a staviteľstva
Stupeň štúdia: 1.
Garant: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Odporúčaný semester: krajinná a záhradná architektúra - bakalársky (povinný), 2. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 1/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 26 hodín
Cvičenia 26 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 42 hodín
individuálna práca 49 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety: (Odborné kreslenie a základy deskriptívy alebo teraz Odborné kreslenie a základy deskriptívy) alebo (Odborné kreslenie a základy deskriptívy alebo teraz Odborné kreslenie a základy deskriptívy)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná semestrálna práca, prezentácia, priebežný test.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov. Študent získa kredity za predmet v prípade hodnotenia známkou A až E.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie základným pojmom (architektúra - architektonická tvorba, stavebná technika a spôsoby stavania, príprava - projektovanie stavieb, organizácia a realizácia stavby) a vzájomnému vzťahu architektúry a staviteľstva, dokáže riešiť jednoduché architektonické úlohy, dokáže aplikovať poznatky pri vypracovaní štúdie rodinného domu a interiéru, dokáže analyzovať obytný priestor, dokáže identifikovať základné požiadavky užívateľov na priestor.
Na cvičeniach vypracovať štúdiu priestoru, konštrukcie a prevádzky rodinného domu.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy (architektúra - architektonická tvorba, stavebná technika a spôsoby stavania, príprava - projektovanie stavieb, organizácia a realizácia stavby) a vzájomný vzťah architektúry a staviteľstva. Úloha stavebnej techniky v architektúre (stavebné materiály, konštrukčné systémy, konštrukčno-architektonické časti budov). Základné názvoslovie v architektúre a staviteľstve. Zásady architektonickej kompozície (účel architektonických diel, kategórie architektonickej kompozície). Zásady typológie a navrhovania bytových, občianskych a výrobných budov. Princípy a zásady metodiky architektonickej tvorby a projektovania. Zásady procesu realizácie - uskutočňovania stavieb. Stavebný poriadok.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠTĚPÁNKOVÁ, R. Základy architektúry a staviteľstva. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. 146 s.

Odporúčaná:
ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Zmenený a doplnený aktuálnymi zákonmi NR SR a súvisiacimi vyhláškami.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 138

ABCDEFX
8,7 %19,6 %29,7 %18,8 %23,2 %0 %
Vyučujúci : Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 5. 2. 2020


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 02. 2020.

Typ výstupu: