Sylabus predmetu PHD_Z018_N - Územné plánovanie a obnova sídiel (FZKI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Vzťah urbanizmu a architektúry v procese tvorby sídiel, definícia základných pojmov a urbanizačných javov vo vzájomných súvislostiach, determinanty formovania štruktúr osídlenia, základné funkčné zložky a princípy priestorového usporiadania sídelných štruktúr. Stručný vývoj sídelnej štruktúry na našom území a analýza jej súčasného stavu vo vzťahu k obnove sídiel. Vzťah architektonickej a urbanistickej tvorby a územného plánovania, ciele a úlohy územného plánovania, nástroje, význam a proces spracovania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov, ich obsah a využitie v praxi. Väzby na súvisiacu legislatívu.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: