Sylabus predmetu PHD_Z018_N - Land use planning and renewal of settlements (FZKI - 2019/2020 - post-graduate studies)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

University: Slovak University of Agriculture in Nitra
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Course unit code: PHD_Z018_N
Course unit title: Land use planning and renewal of settlements
Planned types, learning activities and teaching methods:
lecture13 hours per semester of study (on-site method)
seminar13 hours per semester of study (on-site method)

Credits: 10
Semester: Garden and Landscape Architecture - doctoral (elective), 1. year
Garden and Landscape Architecture - doctoral (elective), 1. year
Level of study: 3.
Prerequisites for registration: none
Assesment methods :
seminar paper, presentation, exam
To reach next described grades of evaluation must be obtained at least appropriate number of points: the A grade - at least 93 points; the B grade - at least 86 points; the C grade - at least 79 points; the D grade - at least 72 points; the E grade - at least 64 points.
Student receives credits in case of evaluation grade from A to E.
Learning outcomes of the course unit:
After completion of the subject the student understand the relationship of urbanism and architecture in a process of settlement creating, definition of the main concept (vocabulary), definition of urbanization effects in mutual context, determinants of city structures creations, main functional components, spatial organization of urban structures principles.
The student understand of the of recent developments and to the creation of sustainable space for society.
Relationship of architectural and urban creation and land-use planning -- its purposes, tasks and tools, meaning and principles of land-use planning data (documents and templates) processing, its contents and practical use. Legislation. The student is able to solve the problems of landscape architecture in context of the urbanism and the land-use planning and he is able to apply knowledge in this area.
Course contents:
Relationship of urbanism and architecture in a process of settlement creating, definition of the main concept (vocabulary), definition of urbanization effects in mutual context, determinants of city structures creations, main functional components, spatial organization of urban structures principles.

Compendium of urban structure evolution in our domain and analyses of its present condition in terms of settlement re-creation.

Relationship of architectural and urban creation and land-use planning -- its purposes, tasks and tools, meaning and principles of land-use planning data (documents and templates) processing, its contents and practical use. Legislation.
Recommended or required reading:
Basic:
SUPUKA, J. -- FERIANCOVÁ, Ľ. -- BARUSZOVÁ, M. -- BIHUŇOVÁ, M. -- ČITÁRY, I. -- DOBRUCKÁ, A. -- FINKA, M. -- FLÓRIŠ, R. -- GAŽOVÁ, D. -- HALAJOVÁ, D. -- HREBÍKOVÁ, D. -- KUBIŠTA, R. -- KUCZMAN, G. -- LAUROVÁ, S. -- MORAVČÍK, Ľ. -- OBOŇOVÁ, M. -- RÓZOVÁ, Z. -- ŠTĚPÁNKOVÁ, R. -- ŠTRBA, B. -- TOMAŠKO, I. Vegetačné štruktúry v sídlach: parky a záhrady. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 499 p. ISBN 978-80-552-0067-5.
ŠTĚPÁNKOVÁ, R. -- HEINISCHOVÁ, M. Urbanizmus a územné plánovanie. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009. 178 p. ISBN 978-80-552-0307-2.
ŠTĚPÁNKOVÁ, R. -- BIHUŇOVÁ, M. -- KABAI, R. Design principles of public and recreational areas in the urban environment. Nitra  : Slovak Agricultural University. (2012), ISBN 978-80-552-0952-4.

Recommended:
Dudák, V.: Encyklopedie světové architektury. Praha, BASET, 2000. ISBN 80-86223-06-X
GEHL, J. - GEMZOE, L.: Nové městské prostory, Brno, Era, 2002. ISBN 80-86517- 9-8
Kašparová, L.: Rozvoj vesnice. MMR ČR - Ústav územného rozvoja, Brno, 2002.
Supuka, J. a kol., 2000: Ekológia urbanizovaného prostredia. Vydav. TU Zvolen, 223 s.
Sýkora, J.: Územní plánování vesnic a krajiny - Urbanizmus 2. ČVUT Praha, 2002. ISBN 80-01-02641-8.
ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Zmenený a doplnený aktuálnymi zákonmi NR SR a súvisiacimi vyhláškami.

Language of instruction: Slovak, English
Notes:
Evaluation of course unit:
Assessed students in total: 4

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Name of lecturer(s): doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. (person responsible for course)
Last modification: 25. 2. 2019
Supervisor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Ing. Helena Barošková on 02/25/2019.

Typ výstupu: