Sylabus predmetu PHD_P001_N - Štátna dizertačná skúška (FBP - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Príprava písomnej práce v rozsahu min. 40 strán, ktorá obsahuje literárny prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky a prehľad experimentálnych metód a postupov využívaných pri riešení experimentálnej časti štúdia. Práca môže obsahovať aj čiastkové výsledky, získané v priebehu doktorandského štúdia. Prezentácia a diskusia k prehľadu o súčasnom stave riešenej problematiky, cieľu, metodike práce a dosiahnutým priebežným výsledkom písomnej práce k dizertačnej skúške.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 01. 2018.

Typ výstupu: