Sylabus predmetu PHD_P001_N - Štátna dizertačná skúška (FBP - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
PHD_P001_N
Názov predmetu:
Štátna dizertačná skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity:
15
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie - doktorandský (povinný), 2. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinný), 2. rok
technológia potravín - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie minimálne 105 kreditov počas doktorandského štúdia a prezentácia Písomnej práce pre komisiou. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent vypracuje Písomnú prácu, na ktorú je vypracovaný recenzný posudok a jej prezentácia sa uskutočňuje pred komisiou, ktorá má najmenej päť členov z členov odborovej komisie príslušného študijného odboru. Študent po absolvovaní dizertačnej skúšky formou obhajoby písomnej práce je dostatočne teoreticky pripravený z problematiky témy dizertačnej práce a je schopný aplikovať získané poznatky pri riešení témy dizertačnej práce.

Stručná osnova predmetu:
Príprava písomnej práce v rozsahu min. 40 strán, ktorá obsahuje literárny prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky a prehľad experimentálnych metód a postupov využívaných pri riešení experimentálnej časti štúdia. Práca môže obsahovať aj čiastkové výsledky, získané v priebehu doktorandského štúdia. Prezentácia a diskusia k prehľadu o súčasnom stave riešenej problematiky, cieľu, metodike práce a dosiahnutým priebežným výsledkom písomnej práce k dizertačnej skúške.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 45

A
B
CDE
FX
93,3 %
4,4 %
2,3 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
Dátum poslednej zmeny:
19. 1. 2018
Schválil:
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 19. 01. 2018.

Typ výstupu: