Sylabus predmetu SIS-P - Štátna inžinierska škúška (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: SIS-P
Názov predmetu: Štátna inžinierska škúška
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Garant:
Garantujúce pracovisko: Dekanát FBP (FBP)
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie - inžiniersky (povinný), 4. semester
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinný), 4. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - inžiniersky (povinný), 4. semester
technológia potravín - inžiniersky (povinný), 4. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
0/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (0 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1384

AB
C
D
E
FX
47,5 %
25,2 %
17,5 %
7,9 %1,9 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
21. 2. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 21. 02. 2019.

Typ výstupu: