Sylabus predmetu PHD_P074_N - Metodika dizertačnej práce (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: PHD_P074_N
Názov predmetu:
Metodika dizertačnej práce
Stupeň štúdia:
3.
Garant:
Garantujúce pracovisko: Dekanát FBP (FBP)
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie - doktorandský (povinný), 1. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinný), 1. rok
technológia potravín - doktorandský (povinný), 1. rok
technológia potravín - doktorandský (povinný), 1. rok
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
0/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Individuálna práca 390 hodín za semester.
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
zápočet (15 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie metodiky dizertačnej práce. Metodika dizertačnej práce je po odovzdaní prerokovaná v rámci Seminára k metodike dizertačnej práce a v odborovej komisii príslušného študijného odboru. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent porozumie téme dizertačnej práce, vypracuje literárny prehľad na danú tému a v spolupráci so školiteľom si naplánuje metodický postup riešenia problematiky dizertačnej práce (obsahový a časový harmonogram). Študent bude schopný počas štúdia zvládnuť danú problematiku v jednotlivých časových intervaloch, čo je predpokladom kvalitného riešenia témy dizertačnej práce a jej úspešnej obhajoby.
 
Stručná osnova predmetu:
Študent vypracuje písomnú formu metodiky dizertačnej práce, ktorá obsahuje nasledovné časti: prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky, stanovenie cieľa dizertačnej práce, materiál a metodika práce, časový harmonogram riešenia doktorandskej práce, očakávané výsledky, zoznam použitej literatúry.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1. GONDA, V. et. al. Metodika vedeckej práce. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 2009. 252 s. ISBN 978-80-225-2797-2
2. KATUŠČÁK, D. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce: ako písať bakalárske práce, diplomové práce, dizertačné práce. Nitra : Enigma, 2007
3. LYMAN R.O., LOUGNECKER, M.T.: An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis. Belmont: Thomson Brooks/coce, 2010. 1296 p. ISBN 978-0-495-01758-5

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 63

Z
FX
100,0 %
0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (skúšajúci, tútor)
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (zodpovedný za predmet)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (skúšajúci, tútor)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (skúšajúci, tútor)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: