Sylabus predmetu PHD_P074_N - Metodika dizertačnej práce (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Študent vypracuje písomnú formu metodiky dizertačnej práce, ktorá obsahuje nasledovné časti: prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky, stanovenie cieľa dizertačnej práce, materiál a metodika práce, časový harmonogram riešenia doktorandskej práce, očakávané výsledky, zoznam použitej literatúry.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: