Sylabus predmetu PHD_P127_N - Seminár k metodike (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Štúdium odbornej vedeckej literatúry, vypracovanie metodiky dizertačnej práce a jej prezentácia.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: