Sylabus předmětu P15-0024-I - Fyziológia neprežúvavcov (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0024-I
Názov predmetu: Fyziológia neprežúvavcov
Stupeň štúdia: 2.
Garant: Ing. Jiřina Zemanová, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Odporúčaný semester: výživa zvierat a krmivárstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 1/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 13 hodín
Cvičenia 26 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 11 hodín
prezentácia 6 hodín
individuálna práca 70 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude semestrálne práca s prezentáciou - 40 bodov a záverečná ústna skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť sa s fyziologickými princípmi súvisiacimi s produkčnou úžitkovosťou a zvláštnosťami fyziologických funkcií neprežúvavcov. Absolvent predmetu porozumie biologickým a fyziologickým zvláštnostiam nepržúvavcov, dokáže aplikovať poznatky v praxi pri chove hospodárskych zvierat, taktiež využiť poznatky pri zavádzaní biotechnológií do chovu hospodárskych zvierat.
 
Stručná osnova predmetu:
Špecifikácia zvláštností fyziologických funkcií súvisiacich s produkčnou úžitkovosťou viacerých druhov neprežúvavcov. Odlišnosti vo fyziológii trávenia, rozmnožovania, funkciách regulačných sústav, pohybovej, zmyslovej, termoregulačnej a vylučovacej sústavy.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bergner, H., Ketz, A.: Trávenie a intermediárna látková premena u hospodárskych zvierat.
Kollárová, E., Kováčik, J., Genčiová, K.: Fyziológia neprežúvavcov.
Kováčik, J., Massányi, P., Lukáč, N. et al.: Fyziológia živočíchov

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 96

ABCDEFX
34,4 %11,5 %1,0 %2,1 %51,0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (prednášajúci)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Jiřina Zemanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 6. 3. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 06. 03. 2019.

Typ výstupu: