Sylabus předmětu P15-0037-I - Reprodukčná biológia (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0037-I
Názov predmetu: Reprodukčná biológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: aplikovaná biológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Príprava a prezentácia projektu - 40 bodov, záverečná skúška - 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu - je poskytnúť znalosti o reprodukčných procesoch so zameraním sa na gametogenézu, sexuálnu diferenciáciu, samčie a samičie pohlavné žľazy, medzidruhové rozdiely, oplodnenie, graviditu, pôrod a regulátory reprodukčných funkcií, ktoré sú rovnako dôležité pre zdravie živočíchov, plodnosť hospodárskych zvierat a ľudí, kde porozumenie gametogenézy, fertilizácie a pre-embryonálneho vývoja je rozhodujúce pre úspešnú reprodukciu. Pochopenie mechanizmov, ktoré regulujú vznik vysoko kvalitných reprodukčných buniek, oocytov a spermií a embryí po meióze a fertilizácii je ústrednou a základnou podmienkou pre reprodukčnú biológiu.

Vzdelávacie výsledky - absolvent predmetu je schopný identifikovať medzidruhové rozdiely v oblasti reprodukcie živočíchov, určiť možné endokrinné regulátory, ktoré ovplyvňujú reprodukčné funkcie.
Stručná osnova predmetu:
Dozrievanie pohlavných buniek - gametogenéza. Samičia reprodukčná sústava - obojživelníky, plazy, vtáky a cicavce. Samčia reprodukčná sústava - obojživelníky, plazy, vtáky a cicavce. Oplodnenie.Gravidita.Pôrod. Regulátory reprodukcie -- medzidruhové rozdiely. Medzidruhové rozdiely v regulácii reprodukcie na úrovni faktorov prostredia. Medzidruhové rozdiely v regulácii reprodukcie na úrovni hypotalamu, hypofýzy, gonád. Účinné spôsoby umelej regulácie reprodukcie. Izolácia ovariálnych buniek a kultivácia buniek in vitro. Hodnotenie sekrečnej aktivity ovariálnych buniek metódou ELISA. Hodnotenie kvality ejakulátov metódou CASA so zameraním sa na parametre pohyblivosti spermií.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BUKVAJ, J., HAMPL, A., KOMÁREK, V., KRÁL, A., KRESAN, J., SOVA, Z. 1971. Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat. Státní zemědělské nakladatelství, 1971, Praha. ISBN 07-059-71
DANKO, J., ŠIMON, F., BÁLENT, P., BÍREŠ, J.,...MASSANYI, P. et al. 2012. Veterinársky slovník. 1. vyd. Bratislava : Ikar, 2012. 424 s. ISBN 978-80-551-2944-0.
GAMČÍK, P., KOZUMPLÍK, J., SCHVARC, F., ZÍBRÍN, M., VLČEK, Z. 1984. Andrológia a umelá inseminácia hospodárskych zvierat. Bratislava: Príroda, ISBN 64-028-84.
JELÍNEK, P., KOUDELA, K. et al. 2003.Fyziologie hospodářských zvířat. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, ISBN 80-7157-644-1.
KLIMENT, J. et al. 1989. Reprodukcia hospodárskych zvierat. Príroda Bratislava, 372 s., ISBN 80-07-00027-5.
KOLESÁROVÁ A., SIROTKIN A., KOVÁČIK J. 2008. Endokrinné a vnútrobunkové mechanizmy pohlavného dospievania prasničiek. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 131 p., ISBN 978-80-552-0109-2.
KOLESÁROVÁ, A, SIROTKIN, AV, KALAFOVÁ, A, MELLEN, M. 2012. Reprodukčná biológia. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. -- 113 p., ISBN : 978-80-552-0749-0.
REECE, W.O. 1998. Fyziologie domácích zvířat. Praha: Grada Publishing, spol s r. o., ISBN 80-7169-547-5.
SIROTKIN, A.V., KOLESÁROVÁ, A. 2011. Cell regulation: endocrine regulation of ovarian cell functions.Nitra : Slovak Agricultural University, 66 p., ISBN : 978-80-552-0613-4.
SIROTKIN, A.V., KOLESÁROVÁ, A. 2012. Cell regulation: intacelular regulation of ovarian cell functions. Nitra : Slovak University of Agriculture, 76 p., ISBN 978-80-552-0755-1.
SIROTKIN. A.V. 2010. Regulators of ovarian functions. Nova Science Publishers Inc. New York. 183 p.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 128

ABCDEFX
85,9 %11,7 %2,4 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Jiřina Zemanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: