Sylabus předmětu PHD_P008_N - Toxikopatológia (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: PHD_P008_N
Názov predmetu: Toxikopatológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 12
Odporúčaný semester: molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude príprava projekt s prezentáciou - 40 bodov a záverečná ústna skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie poznatkom z toxikológie a fyziológie. Cieľom je pochopiť podstatu pôsobenia toxínov a vzniku patologického procesu. Využitie možných antidót a prevenčných postupov na zamedzenie alimentárnych otráv. Absolvent predmetu porozumie závislosti toxikantov (xenobiotík) vo vzťahu k potravovému reťazcu.
Stručná osnova predmetu:
Vznik alimentarnych toxikóz. Toxikopatologia zapalového procesu, mechanizmus pôsobenia enteralnych, hapatalnych, pulmonárnych, nefrotických a nervových toxinov. Molekulárna, celulárna a fyziologická podstata vzniku toxického účinku na živé systémy (zvierat a človeka)
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BENCKO, V. - CIRKT, M. - LENER, J.1995. In: Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Praha, GRADA Publishing, 1995,
Boďa K., Surynek a kol.: Patologická fyziológia hosp. zvierat. Príroda 1990
Danko J., Lešník F., Jenča, A., a kol.: Xenobiotiká vo vzťahu k zdraviu
Hulín et al.: Patofyziológia. Bratislava, SAP 2002, 1397 s.a

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019
Schválil: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: