Sylabus předmětu PHD_P066_N - Metabolizmus vysokoúžitkových zvierat (FBP - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: PHD_P066_N
Názov predmetu: Metabolizmus vysokoúžitkových zvierat
Stupeň štúdia: 3.
Garant: prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Odporúčaný semester: všeobecná živočíšna produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
všeobecná živočíšna produkcia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (voliteľný), 1. rok
špeciálna živočíšna produkcia - doktorandský (voliteľný), 1. rok
výživa - doktorandský (voliteľný), 1. rok
výživa - doktorandský (voliteľný), 1. rok
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 1/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): prezenčná 1/0 (počet hodín prednášok týždenne/počet hodín cvičení týždenne)
prezenčná 13/0 (počet hodín prednášok za semester/počet hodín cvičení za semester)


Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (12 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je štúdium intermediárneho metabolizmu zvierat vo vzťahu k úžitkovosti.Absolvent predmetu dokáže riešiť problémy cielenej výživy zvierat a aplikovať získané poznatky pri ďalšom rozvoji vedného odboru
 
Stručná osnova predmetu:
Fyziologické aspekty vysokej úžitkovosti zvierat. Vplyv výživy, gravidita a laktácie na vnútorné prostredie a metabolizmus základných živín. Kritické biologické fázy, subklinické poruchy organizmu, príčiny metabolických porúch spojených s vysokou úžitkovosťou. Hodnotenie vnútorného prostredia metabolickými profilovými testami s cieľom prevencie porúch metabolizmu, zvyšovanie úžitkovosti a kvality živočíšnych produktov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KOVÁČIK,J.: Hodnotenie metabolického profilu dojníc: Habilitačná práca.Nitra:1999
SCHENCK,M.: Základy fyziologickej chémie. Príroda 1991
SLANINA,Ľ.: Metabolické poruchy vysokoúžitkových dojníc. Príroda, 1992
VRZGULA,L. a kol.: Poruchy látkového metabolizmu HZ a ich prevencia. Príroda, 1986.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: