Sylabus předmětu PHD_P084_N - Bunkové regulácie (FBP - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: PHD_P084_N
Názov predmetu: Bunkové regulácie
Stupeň štúdia: 3.
Garant: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
molekulárna biológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 1/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 15 hodín
Cvičenia 15 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 30 hodín
individuálna práca 96 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (12 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude semestrálna práca (vo vzťahu k zameraniu práce) - 40 bodov a záverečná ústna skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.Semestrálna práca
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent porozumie všeobecným princípom bunkových regulácií. Bunkové regulácie sú základom k pochopeniu funkčných procesov na úrovni bunky, tkaniva, ale aj celého organizmu. Sú zdrojom informácií vo vzťahu k normálnych alebo zmeneným podmienkam.
Absolvent predmetu porozumie princípov bunkovej a molekulárnej fyziológie in vivo a in vitro.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na nové integrované poznatky kľúčových oblastí - membránové receptory zapojené do bunkovej signalizácie a jadrových receptorov aktivácie génovej regulácie. Navyše podáva komplexný prehľad signálnych mechanizmov, vrátane bunkových membránových receptorov, jadrových receptorov a iónových kanálov, cyklický AMP, proteín kinázy, a fosfatáz. V súčasnej dobe pôsobí tento predmet v živom spojení molekulárnej biológie, bunkovej biológie a endokrinológie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MASSANYI, P. -- LUKÁČ, N. -- TOMAN, R. -- KOLESÁROVÁ, A. Fyziológia bunky. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. 137 s. ISBN 978-80-552-0107-8.
MASSÁNYI, P. -- TOMAN, R. -- FABIŠ, M. Fyziológia bunky. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 147 s. ISBN 80-8069-443-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 14

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: