Sylabus předmětu PHD_P102_N - Fyziológia výživy (FBP - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: PHD_P102_N
Názov predmetu: Fyziológia výživy
Stupeň štúdia: 3.
Garant: prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výživa - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výživa - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 1/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): prezenčná 1/0 (počet hodín prednášok týždenne/počet hodín cvičení týždenne)
prezenčná 13/0 (počet hodín prednášok za semester/počet hodín cvičení za semester)
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (12 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Poskytnúť širšie poznatky o fyziologických aspektoch zdravej výživy človeka. Absolvent predmetu porozumie metabolickým funkciám človeka a dokáže aplikovať získané poznatky pri štúdiu ďalších predmetov zo študovaného odboru.
 
Stručná osnova predmetu:
Problematika správnej výživy ľudí z aspektu fyziológie látkovej premeny a energie. Trávenie a metabolizmus živín, intermediárna premena a regulácia metabolických procesov. Fyziológia hladovania a nadvýživy, poruchy bielkovinového, sacharidového a lipidového metabolizmu. Vplyv výživy na vnútorné prostredie ako modulujúceho a determinujúceho faktora životných procesov organizmu.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Silbernagel, F. Lang.: Atlas patofyziológie člověka. Grada : Praha, 2000.
Javorka a kol.: Lekárska fyziológia, Osveta : Martin, 2001
Jelínek a kol. Fyziológie hospodářských zvířat, 2003
Kováčik et al. Fyziológia živočíchov. Nitra: SPU 2012, 178 s.
Schenck, M.: Základy fyziologickej chémie. Príroda : Bratislava 1991

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: