Sylabus předmětu P15-0141-B - Fyziológia výživy človeka (FBP - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0141-B
Názov predmetu: Fyziológia výživy človeka
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Kredity: 4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 21

ABCDEFX
42,9 %23,8 %4,8 %14,3 %9,5 %4,7 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 24. 10. 2019
Schválil: prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: