Sylabus předmětu 640P407 - Fyziológia vtákov (FBP - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: 640P407
Názov predmetu: Fyziológia vtákov
Stupeň štúdia: 2.
Garant: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 1/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prednášky 15 hodín
Cvičenia 30 hodín
Exkurzie, terénne cvičenia 0 hodín
semestrálna práca 5 hodín
individuálna práca 0 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomný test, semestrálna práca
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so špecifickými funkciami a zvláštnosťami fyziologických funkcií vtákov. Absolvent predmetu dokáže analyzovať základné a špecifické rozdiely medzi vtáčím a cicavčím organizmom.
 
Stručná osnova predmetu:
Biologický a ekonomický význam hydiny, špecifikácia zvláštností fyziologických funkcií vtákov, rozdiely vo fyziológii trávenia, metabolizmu, rozmnožovania, dýchania a vylučovania. Faktory ovplyvňujúce funkcie jednotlivých sústav, produkčné schopnosti a stav vnútorného prostredia. Poruchy vnútorného prostredia a fyziologické poruchy.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Jelínek, P, Koudela, K. a kol.: Fyziologie hospodářskych zvířat. Brno : MZLU, 2003.
Kollárová, E. et al. Fyziológia neprežúvavcov. SPU : Nitra, 1996.
Reece, W. O.: Fyziológie domácich zvířat. Praha : Grada, 1998.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 51

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Ivana Speváková (cvičiaci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 16. 3. 2020


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 16. 03. 2020.

Typ výstupu: