Sylabus předmětu P15-0035-I - Ochrana biodiverzity živočíchov (FBP - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0035-I
Názov predmetu: Ochrana biodiverzity živočíchov
Stupeň štúdia: 2.
Garant: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 2/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): prezenčná 2/0 (počet hodín prednášok týždenne/počet hodín cvičení týždenne)
prezenčná 26/0 počet (počet hodín prednášok za semester/počet hodín cvičení za semester)
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Test, seminárna práca, projekt, ...
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Získanie základných poznatkov o prioritách, formách a spôsoboch konzervácie a využitia biodiverzity hospodárskych zvierat v trvalo udržateľnom rozvoji.Absolvent predmetu porozumie a dokáže aplikovať poznatky pri realizácii ochrany a zachovania biodiverzity.
 
Stručná osnova predmetu:
Genetické zdroje a ich význam. Genofond, tvorba, ochrana, využívanie. Konzervácia genetických zdrojov in situ a ex situ. Ekologické farmy v živočíšnej výrobe. Biodiverzita a trvalo udržateľný rozvoj. Národná stratégia biodiverzity. Medzinárodná výmena genofondu. Legislatíva. Informatika. Biologická bezpečnosť.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Agenda 21. VES SPU Nitra, 1997 Národná stratégia ochrany biodiverzity MŽP SR, Bratislava 1997., Wilson, E.O. Rozmanitosť života, LN Praha, 1995., Dawkins, R.: Rieka z raja. Bratislava 1996., Pivko, J., Bulla, J.: Biodiverzita v chove zvierat, ŠVS MPSR VÚŽV Nitra, 1996; Eláš, P.: Ochrana biodiverzity (terminologický slovník). SPU Nitra, 2000
Jaroslav Drobník: Biotechnologie a společnost, UK Praha, 2008
Odporúčaná: Agenda 21. VES SPU Nitra, 1997 Národná stratégia ochrany biodiverzity MŽP SR, Bratislava 1997., Wilson, E.O. Rozmanitosť života, LN Praha, 1995., Dawkins, R.: Rieka z raja. Bratislava 1996., Pivko, J., Bulla, J.: Biodiverzita v chove zvierat, ŠVS MPSR VÚŽV Nitra, 1996; Eláš, P.: Ochrana biodiverzity (terminologický slovník). SPU Nitra, 2000,Kadlečík,O.,Kasarda ,R.:Všeobecná zootechnika.SPU Nitra

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 61

ABCDEFX
98,4 %1,6 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 24. 10. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: