Sylabus předmětu P15-0083-B - Biofyzikálna chémia (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.18. – 22. 09. 2017 (dotácia 0/1)
 
a.Laboratórne cvičenie 1. Úvod do cvičenia. Oboznámenie študentov s osnovou výučby predmetu a o podmienkach udelenia zápočtu: Aktívna účasť, protokoly. Bodové hodnotenie cvičenia 0-5 bodov. Informácia o I. a II. čiastkovej skúške (40 b) a záverečnej skúške (60 b). Zásady práce v chemickom laboratóriu. Zásady bezpečnosti práce v chemickom laboratóriu. Vstupný test. Prvá pomoc pri úrazoch v chemickom laboratóriu. Podpísať „VYHLÁSENIE“ o oboznámení so zásadami bezpečnosti pri práci v chemickom laboratóriu.

2.25. – 29. 09. 2017 (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška I. Oboznámenie sa s predmetom Biofyzikálna chémia. Základné pojmy chemickej termodynamiky. Termochémia. Termochemické zákony a rovnice. Druhy reakčných tepiel. Kalorimetria.
b.Laboratórne cvičenie 2. Viskozita kvapalín a princípy jej merania. Základné pojmy a veličiny. Princípy merania viskozity kapilárnymi a gulôčkovými viskozimetrami.
Úloha: Stanovenie kinematickej viskozity roztokov sacharózy Ostwaldovým viskozimetrom a relatívnej viskozity roztokov etanolu Ubbelohdeovým viskozimetrom.

3.02. – 06. 10. 2017 (dotácia 0/1)
 
a.Laboratórne cvičenie 3.Kalorimetrické merania. Tepelné zafarbenie chemických reakcií. Reakcie exotermické a endotermické. Druhy štandardných entalpií a ich stanovenie.
Úloha: Kalorimetrické stanovenie integrálnej rozpúšťacej entalpie H0rozp(KNO3).

4.09. – 13. 10. 2017 (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška II. Základné pojmy chemickej kinetiky. Kinetické rovnice jednoduchých reakcií rôzneho poriadku. Kinetika a mechanizmus zložitejších reakcií. Katalýza homogénna, heterogénna a enzýmová. Chemická rovnováha a jej ovplyvňovanie reakčnými podmienkami.
b.Laboratórne cvičenie 4.: Kalorimetrické merania.
Úloha: Stanovenie neutralizačného tepla reakcie hydroxidu sodného s kyselinou sírovou.

5.16. – 20. 10. 2017 (dotácia 0/1)
 
a.I. čiastková skúška
b.Laboratórne cvičenie 5: Koligatívne vlastnosti roztokov.
Úloha: Ebulioskopické stanovenie etanolu vo víne.

6.23. – 27. 11. 2017 (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška III. Koloidné sústavy. Druhy a charakteristika koloidných sústav. Štruktúra micely fázového a molekulového koloidu. Izoelektrický bod koloidov. Koagulácia, disolúcia, peptizácia koloidov. Hofmeistrové lyotropné rady. Fyzikálno-chemické vlastnosti koloidných sústav. Optické vlastnosti. Elektrokinetické javy koloidných sústav.
b.Laboratórne cvičenie 6 (23. – 27. 11. 2017):
Termometrické titrácie. Princíp a využitie termometrických titrácií.
Úloha: Termometrické stanovenie obsahu hydroxidu sodného.

7.30. 10. – 03. 11. 2017 (dotácia 0/1)
 
a.Laboratórne cvičenie 7. Stanovenie rýchlostných konštánt chemických reakcií.
Úloha: Polarimetrické stanovenie rýchlostnej konštanty a aktivačnej energie inverzie sacharózy.

8.06. – 10. 11. 2017 (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška IV. Transportné javy v kvapalinách. Difúzia, viskozita kvapalín. Povrchové javy a adsorpcia. Chemisorpcia. Adsorpčné izotermy.
b.II. čiastková skúška
c.Laboratórne cvičenie 8. Druhy a charakteristika disperzných sústav.
Úloha: Príprava a porovnanie vlastností pravých roztokov, koloidných roztokov a sólov. Stanovenie druhu náboja koloidných roztokov a sólov.

9.13. – 16. 11. 2017 (dotácia 0/1)
 
a.Laboratórne cvičenie 9. Druhy a charakteristika disperzných sústav.
Úloha: Príprava roztokov fázových a molekulových koloidov. Koagulácia fázových a molekulových koloidov. Stanovenie izoelektrického bodu bielkovín.

10.20. – 24. 11. 2017 (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Membranológia. Štruktúra a funkcie bunkovej membrány. Mechanizmy transportu látok cez biomembránu. Pasívny transport látok cez biomembránu. Aktívny transport látok cez biomembránu a sodíkovo-draslíková pumpa. Donnanova rovnováha a membránový potenciál.
b.Zápočtové cvičenie 10. Individuálne bodové hodnotenie cvičenia. Náhradné písanie I. a II. čiastkovej skúšky. Určenie študentov, ktorí sa môžu zúčastniť skúšky v predtermíne.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 12. 03. 2019.

Typ výstupu: