Sylabus předmětu P15-0084-I - Environmentálna chémia (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0084-I
Názov predmetu: Environmentálna chémia
Stupeň štúdia: 2.
Garant: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie (FBP)
Odporúčaný semester: agrobiotechnológie - inžiniersky (povinný), 1. semester
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinný), 3. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 2/1 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prezenčná 2/1 (počet hodín prednášok
týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Prezenčná 26/13 (počet hodín prednášok za
semester /počet hodín cvičení za semester)

semestrálna práca 6 hodín
individuálna práca 57 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test za 20 bodov, seminárna práca a jej prezentácia za 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent porozumie vplyvu a pôsobeniu chemických prvkov a ich zlúčenín na jednotlivé zložky životného prostredia, dokáže analyzovať ich zdroje a dôsledky ich pôsobenia.
Absolvent predmetu dokáže identifikovať riziká znečistenia životného prostredia.
 
Stručná osnova predmetu:
Chemické aspekty kontaminácie atmosféry. Chémia stratosféry (chemizmus tvorby a rozkladu ozónu). Chémia troposféry (tvorba smogu, acidifikovaných resp. alkalizovaných zrážok, klimatické zmeny v dôsledku globálneho oteplovania, skleníkové plyny a aerosóly). Kontaminanty atmosféry v mestách a obytných priestoroch. Hydrosféra (fyzikálne a chemické vlastnosti vody, anorganické a organické kontaminanty vo vode a ich distribúcia, odpadové vody). Pôda (fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy, chemizmus anorganických a organických kontaminantov a tuhých odpadov). Legislatíva.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Blažej: Chemické aspekty životného prostredia, Alfa Bratislava 1981
Tolgyessy a kol.: Ekochémia, UMB Banská Bystrica, 1999
VanLook, Duffy: Environmental chemistry, Oxford Press, 2002

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 170

ABCDEFX
55,9 %22,9 %10,6 %5,3 %5,3 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: