Sylabus předmětu P15-0084-I - Environmentálna chémia (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Atmosféra. Chemické reakcie v atmosfére. Chémia stratosféry - vznik a rozklad ozónu, radikálové reakcie. Antropogénne zdroje chlóru v ovzduší.
b.Cvičenie: Výber tém seminárnych prác študentov.

2.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Chémia troposféry - vznik smogu. Priemyselné, dopravné a energetické emisie. Atmosférické zrážky. Acidifikačné faktory. Atmosférické aerosóly.
b.Cvičenie: Práca s odbornou literatúrou.

3.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Problémy globálnej klímy. Chemické zloženie zemskej atmosféry. Skleníkové plyny a aerosóly. Zmeny vyvolané skleníkovým efektom.
b.Cvičenie: Práca s odbornou literatúrou.

4.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Hydrosféra. Fyzikálne a chemické vlastnosti vody. Anorganické látky vo vodách. Organické látky vo vodách. Zrážková, povrchová, pôdna, podzemná voda.
b.Cvičenie: Práca s odbornou literatúrou.

5.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Voda ako prostredie existencie živých organizmov. Mikroorganizmy ako indikátory kvality vody. Účasť vodných mikroorganizmov na obehu látok a energie v prírode. Rastliny a živočíchy vo vodách.
b.Cvičenie: Prezentácia seminárnych prác študentov. Diskusia k témam.

6.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Toxikológia vody. Anorganické, organické, bakteriálne a mykotické kontaminanty. Toxické účinky odpadových vôd.
b.Cvičenie: Prezentácia seminárnych prác študentov. Diskusia k témam.

7.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Hodnotenie emisnej situácie v SR. Hodnotenie kvality vody v SR.
b.Cvičenie: Priebežná kontrola štúdia - písomný test

8.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Pôda ako prostredie existencie živých organizmov. Funkcie a vlastnosti pôdy. Aberácia pôdy. Antropizácia pôdy a jej dôsledky.
b.Cvičenie: Prezentácia seminárnych prác študentov. Diskusia k témam.

9.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Acidifikácia, alkalizácia a metalizácia pôd a ich účinky na živé organizmy.
b.Cvičenie: Prezentácia seminárnych prác študentov. Diskusia k témam.

10.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Intoxikácia pôd organickými polutantmi. Odpady a ich vplyv na chemické a biologické vlastnosti pôd.
b.Cvičenie: Prezentácia seminárnych prác študentov. Diskusia k témam.

11.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Hodnotenie pôdnej hygieny v SR.
b.Cvičenie: Prezentácia seminárnych prác študentov. Diskusia k témam.

12.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Legislatíva. Najnovšie zmeny právnych predpisov, ich kompatibilita s legislatívou krajín EÚ.
b.Cvičenie: Prezentácia seminárnych prác študentov. Diskusia k témam.

13.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Zápočet. Hodnotenie seminárnych prác. Predtermín.
b.Cvičenie: Zápočet, hodnotenie seminárnych prác.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: