Sylabus předmětu P15-0089-B - Chémia vody (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
P15-0089-B
Názov predmetu:
Chémia vody
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude písomný test za 20 bodov, prezentácia seminárnej práce za 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potredné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základné poznatky z oblasti hodnotenia najdôležitejších ukazovateľov vôd, chemických vlastností prírodných, pitných, úžitkových a odpadových vôd. Absolvent predmetu dokáže identifikovať základné metódy ich analytického stanovenia.
Stručná osnova predmetu:
Teoretické poznatky o štruktúre a vlastnostiach vody ako chemickej zlúčeniny. Rozpustnosť ako základná vlastnosť vody; vodné roztoky a ich zloženie. Vlastnosti anorganických a organických látok obsiahnutých vo vodách. Druhy vôd - prírodné, pitné, úžitkové a odpadové vody, ich charakteristika, chemizmus. Metódy analytického stanovenia vybraných ukazovateľov vo vodách. Legislatíva v SR.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Holobradý K. a kol.: Chémia vody, VES VŠP Nitra, 1991
Ilavský J. Chémia vody a hydrobiológia, STU Bratislava, 2008

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 69

AB
C
D
E
FX
34,8 %
21,7 %
24,6 %
10,1 %
8,8 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Radovan Stanovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (prednášajúci)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019
Schválil:
Ing. Radovan Stanovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: