Sylabus předmětu P15-0097-B - Všeobecná chémia (FBP - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
P15-0097-B
Názov predmetu:
Všeobecná chémia
Stupeň štúdia: 1.
Garant:
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie (FBP)
Odporúčaný semester:
environmentálny manažment - bakalársky (povinný), 1. semester
environmentálny manažment - bakalársky (povinný), 1. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 1/3 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prezenčná 1/3 (počet hodín prednášok
týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Prezenčná 13/39 (počet hodín prednášok za
semester /počet hodín cvičení za semester)

individuálna práca 104 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 4 písomné testy (dva po 15 bodov, dva po 10 bodov) a záverečná písomná skúška za 50 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základné poznatky zo všeobecnej chémie potrebné pre pochopenie javov a súvislostí v nadväzujúcich predmetoch užšej špecializácie.
Absolvent predmetu porozumie základným princípom všeobecnej chémie a aplikovať získané poznatky v nadstavbových predmetoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné poznatky o stavbe atómu, chemických väzbách, usporiadaní prvkov v periodickom systéme prvkov, chemických dejoch (základné pojmy z termodynamiky, termochémie, reakčnej kinetiky, chemických rovnováh). Poznatky z oblasti skupenských stavov látok so zameraním na vlastnosti koordinačných zlúčenín, analytických (roztoky) a koloidných disperzných sústav. Všeobecná laboratórna zručnosť.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Leško,J. a kol.: Obecná chemie, TU Ostrava, 1999
Poláček,Š. a kol.: Anorganická chémia, SPU Nitra, 2006
Polák,R., Zahradník, R.: Obecná chemie, Praha, 2000

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 46

A
BCD
E
FX
0 %
4,3 %
2,2 %
17,4 %52,2 %
23,9 %
Vyučujúci :
Ing. Pavol Trebichalský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: