Sylabus předmětu P15-0081-B - Anorganická chémia (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0081-B
Názov predmetu: Anorganická chémia
Stupeň štúdia: 1.
Garant: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie (FBP)
Odporúčaný semester: krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
krajinné inžinierstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prezenčná 2/2 (počet hodín prednášok
týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Prezenčná 26/26 (počet hodín prednášok za
semester /počet hodín cvičení za semester)
individuálna práca 96 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 4 písomné testy (dva po 15 bodov, dva po 10 bodov) a záverečná písomná skúška za 50 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí základné poznatky z vybraných kapitol všeobecnej chémie, anorganickej chémie a jej systematickej časti, porozumie vlastnostiam a chemizmu biologicky dôležitých prvkov a ich zlúčenín.
Absolvent predmetu porozumie princípom všeobecnej a anorganickej chémie a dokáže aplikovať poznatky v nadstavbových predmetoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Poznatky zo všeobecnej a anorganickej chémie, ktoré tvoria teoretický základ pre štúdium aplikovaných odborných predmetov. Ide o poznatky o štruktúre atómu, periodickom zákone, chemických väzbách a z nich vyplývajúcich fyzikálno-chemických vlastností anorganických zlúčenín. Chemické reakcie, ich kinetika, katalýza, energetika a chemická rovnováha. Teória pravých a koloidných roztokov. Roztoky elektrolytov. Koligatívne vlastnosti roztokov. Teórie kyselín a zásad. Autoprotolýza vody, pH roztokov. Hydrolýza solí, tlmivé roztoky. Pravé roztoky. Elektrochémia. Chemizmus a vlastnosti technicky a biologicky významných prvkov a anorganických zlúčenín.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Poláček, a kol.: Anorganická chémia. VES SPU Nitra 2011, ISBN 978-80-552-0659-2
Poláček a kol.: Laboratórne cvičenia z anorg. chémie, VES SPU Nitra 2013. SBN 978-80-552-1076-6

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 901

ABCDEFX
5,1 %5,0 %12,5 %15,3 %46,4 %15,7 %
Vyučujúci : RNDr. Daniel Bajčan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Mgr. Ing. Peter Lazor, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Marianna Micová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Radovan Stanovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Pavol Trebichalský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: