Sylabus předmětu P15-0081-B - Anorganická chémia (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Cieľ chémie ako predmetu. Empirické základy chémie. Hmota, látka, atóm - jeho stavba, chemické väzby.
b.Cvičenie: Teoretický seminár a/ Opakovanie základov názvoslovia b/ Oboznámenie študentov s osnovou výučby predmetu a o podmienkach udelenia zápočtu c/ Oboznámenie sa s chemickým laboratóriom a základným laboratórnym vybavením. Zásady práce v chemickom laboratóriu. Zásady bezpečnosti práce v chemickom laboratóriu. Podpísať "VYHLÁSENIE" o oboznámení so zásadami bezpečnosti pri práci v chemickom laboratóriu.

2.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Chemizmus a vlastnosti biologicky, ekologicky a technicky významných prvkov a zlúčenín. Rozšírenie chemických prvkov v prírode. Biogénne prvky. Periodický zákon a periodická sústava chemických prvkov. Periodicita fyzikálnych a chemických vlastností chemických prvkov.
b.Cvičenie: Teoretický seminár: Vysvetlenie princípov chemického názvoslovia.

3.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Kinetika chemických reakcií. Reťazové reakcie. Fotochemické reakcie. Katalýza. Chemická rovnováha.
b.
Cvičenie: Laboratórne cvičenie: a/ Vysvetlenie základných laboratórnych operácií. b/ Spôsob spracovania laboratórneho protokolu. c/ Precvičovanie laboratórnych operácií v laboratórnej práci. d/ Váženie na automatických rýchlováhach (predvážkach). e/ ÚLOHA 5: Separácia heterogénnych zmesí (SiO2 + NaCl) na ich zložky. HodnotHodnotenie cvičenia podľa presnosti stanovenia percentuálneho obsahu zložiek v zmesi.

4.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Disperzné sústavy. Druhy, rozdelenie a charakteristika disperzných sústav. Pravé roztoky. Vyjadrovanie zloženia roztokov. Rozpúšťanie látok a rozpúšťadlá. Roztoky plynov v kvapalinách (Henryho zákon), roztoky kvapalín v kvapalinách a tuhých látok v kvapalinách.
b.
Cvičenie: Teoretický seminár: a/ Výpočty zloženia roztokov v hmotnostných a objemových percentách. Výpočty riedenia roztokov. b/ Stechiometrické výpočty z chem. vzorcov a rovníc. Opis technických váh a pravidiel správneho váženia. Test z chemického názvoslovia (III. test) Laboratórne cvičenie: a/ Čistenie tuhých látok rekryštalizáciou. b/ ÚLOHA 6: Čistenie modrej skalice CuSO4.5H2O rekryštalizáciou.

5.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Koligatívne vlastnosti roztokov. Zníženie tlaku nasýtených pár rozpúšťadla nad roztokom (Raoultov zákon). Zvýšenie teploty varu a zníženie teploty tuhnutia roztokov. Osmóza a osmotický tlak roztokov. Biologický význam osmotického tlaku roztokov.
b.
Cvičenie: Laboratórne cvičenie a/ Stechiometrické výpočty na prípravu NH4Cl. Výpočet výťažku produktu reakcie. b/ ÚLOHA 8: Laboratórna príprava NH4Cl. Hodnotenie cvičenia podľa kvality a výťažku produktu.

6.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Roztoky elektrolytov. Elektrolytická disociácia elektrolytov. Sila elektrolytov. Teórie kyselín a zásad. Sila kyselín a zásad. Autoprotolýza vody, iónový súčin vody, pH.
b.
Cvičenie: Laboratórne cvičenie: a/ Stechiometrické výpočty na prípravu FeSO4.7H2O. b/ ÚLOHA 9: Laboratórna príprava FeSO4.7H2O. Hodnotenie cvičenia podľa kvality a výťažku produktu.

7.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Reakcie v roztokoch elektrolytov. Vylučovacie reakcie. Súčin rozpustnosti látok. Oxidačno-redukčné reakcie. Reakcie tvorby a disociácie komplexných zlúčenín. Hydrolýza solí. Tlmivé roztoky.
b.
Cvičenie: Teoretický seminár: Zostavovanie chemických rovníc (L c s.116-119). Laboratórne cvičenie: a/ Chemická kvalitatívna analýza látok. b/ ÚLOHA 13 a: Dôkazové reakcie vybraných katiónov: Pb2+, Ca2+, Mg2+, Cu2+, Fe3+, K+, NH4+. Hodnotenie cvičenia podľa správnosti zápisu chemických reakcií dokazovaných katiónov. I. ČIASTKOVÁ SKÚŠKA (Uč. s. 103 - 166).

8.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Elektrochémia. Elektoródové potenciály kovov (Nernstová rovnica). Elektrochemický rad napätia kovov. Galvanické články. Oxidačno-redukčné články a oxidačno-redukčné potenciály. Elektrolýza.
b.
Cvičenie: Laboratórne cvičenie: a/ ÚLOHA 13 b: Dôkazové reakcie vybraných aniónov: SO42-, CO32-, H2PO4-, HPO42-, PO43-, Cl-, NO3-. b/ Opis analytických váh. Základné zásady správneho váženia na analytických váhach.

9.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Koloidné sústavy. Charakteristika fázových a molekulových koloidov. Štruktúra miciel fázových a molekulových koloidov. Elektrochemický a elektrokinetický potenciál. Stabilita koloidných roztokov a zrušenie koloidného stavu (koagulácia, disolúcia, peptizácia). Metódy čistenia koloidných rozotokov. Biologický význam koloidov. Potraviny ako koloidné sústavy.
b.
Cvičenie: Chemická kvantitatívna analýza látok. Odmerná analýza. Príprava a štandardizácia odmerných roztokov. Výpočet výsledku odmerného stanovenia. Výpočet hmotnosti návažku. Acidimetrické metódy odmerného stanovenia. Test - stechiometrické výpočty

10.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Prvky I. A podskupiny (H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) a II. A. podskupiny (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) - výskyt, vlastnosti, použitie. Významné zlúčeniny sodíka, draslíka, vápnika, horčíka a ich použitie. Draselné, vápenaté a horečnaté zlúčeniny používané ako priemyselné hnojivá a ich chemizmus.
b.
Cvičenie: Laboratórne cvičenie: a/ Alkalimetria a acidimetria.ia.

11.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Prvky III. A podskupiny (B, Al, Ga, In, Tl) a IV. A podskupiny (C, Si, Ge, Sn, Pb) - výskyt, vlastnosti, použitie. Významné zlúčeniny bóru, hliníka, uhlíka, kremíka a ich použitie.
b.Cvičenie: ÚLOHA 14: Alkalimetrické stanovenie obsahu HCl v skúmanej vzorke. Cvičenie sa hodnotí podľa presnosti stanovenia.

12.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Prvky V. A podskupiny (N, P, As, Sb, Bi) - výskyt, vlastnosti, použitie. Významné zlúčeniny dusíka a fosforu. Dusíkaté a fosforečné zlúčeniny používané ako priemyselné hnojivá a ich chemizmus.
b.
Cvičenie: Laboratórne cvičenie: Oxidačno-redukčné metódy odmerného stanovenia. Manganometria. II. Č I A S T K O V Á S K Ú Š K A (Uč. s. 225 - 337).

13.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Prvky VI. A (O, S, Se, Te, Po) a VII. A podskupiny (F, Cl, Br, I, At) - výskyt, vlastnosti, použitie. Významné zlúčeniny kyslíka, síry a halogénov. Biologický a ekologický význam kyslíka, ozónu, síry a halogénov. Prechodné prvky.
b.Cvičenie: ÚLOHA 16: Manganometrické stanovenie obsahu Fe2+ v skúmanej vzorke. Cvičenie sa hodnotí podľa presnosti stanovenia.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: