Course syllabus P15-0092-I - Odhad škôd v životnom prostredí (FBP - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0092-I
Názov predmetu: Odhad škôd v životnom prostredí
Stupeň štúdia: 2.
Garant: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie (FBP)
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 3/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prezenčná 1/2 (počet hodín prednášok týždenne/počet cvičení týždenne)
Prezenčná 13/26 (počet hodín prednášok za semester/počet cvičení za semester)
individuálna práca 65 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude písomný test za 20 bodov, prezentácia seminárnej práce za 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potredné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie všeobecným princípom hodnotenia činností na životné prostredie, ako súčasť environmentálneho plánovania a environmentálnej politiky v súlade so zákonmi SR. Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky z predmetu v procesom posudzovania škôd na životnom prostredí vplyvom biotických a abiotických faktorov, priemyselnej činnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
Hodnotenie činností na životné prostredie, ako súčasť environmentálneho plánovania a environmentálnej politiky v súlade so zákonmi SR. Proces posudzovania a výklad krokov posudzovania, hodnotenie návrhov zásadných rozvojových koncepcií. Metodické postupy pri posudzovaní a vyčísľovaní škôd na životnom prostredí v rôznych odboroch činností : poľnohospodárstvo, urbanizmus, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, urbanizmus, ochrana ovzdušia, ochrana vôd, ochrana prírody a krajiny, ochrana biosféry.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
M. Hasley, 2006, Deleuze And Environmental Damage: Violence of the Text (Advances in Criminology), 2006 | ISBN-10: 0754624919 | ISBN-13: 978-0754624912

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 62

ABCDEFX
77,4 %11,3 %6,5 %3,2 %1,6 %0 %
Vyučujúci : doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Type of output: