Sylabus předmětu P15-0092-I - Odhad škôd v životnom prostredí (FBP - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
P15-0092-I
Názov predmetu:
Odhad škôd v životnom prostredí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude písomný test za 20 bodov, prezentácia seminárnej práce za 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potredné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie všeobecným princípom hodnotenia činností na životné prostredie, ako súčasť environmentálneho plánovania a environmentálnej politiky v súlade so zákonmi SR. Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky z predmetu v procesom posudzovania škôd na životnom prostredí vplyvom biotických a abiotických faktorov, priemyselnej činnosti.
Stručná osnova predmetu:
Hodnotenie činností na životné prostredie, ako súčasť environmentálneho plánovania a environmentálnej politiky v súlade so zákonmi SR. Proces posudzovania a výklad krokov posudzovania, hodnotenie návrhov zásadných rozvojových koncepcií. Metodické postupy pri posudzovaní a vyčísľovaní škôd na životnom prostredí v rôznych odboroch činností : poľnohospodárstvo, urbanizmus, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, urbanizmus, ochrana ovzdušia, ochrana vôd, ochrana prírody a krajiny, ochrana biosféry.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
M. Hasley, 2006, Deleuze And Environmental Damage: Violence of the Text (Advances in Criminology), 2006 | ISBN-10: 0754624919 | ISBN-13: 978-0754624912

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 62

A
B
C
D
E
FX
77,4 %
11,3 %6,5 %3,2 %1,6 %
0 %
Vyučujúci :
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019
Schválil: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: