Sylabus předmětu PHD_P017_N - Rizikové látky v potravinách (FBP - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: PHD_P017_N
Názov predmetu:
Rizikové látky v potravinách
Stupeň štúdia: 3.
Garant: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie (FBP)
Odporúčaný semester:
technológia potravín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technológia potravín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
1/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Rozsah 2/2, z toho rozsah priamej, kontaktnej výučby: 13 hodín
individuálna práca 246 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (12 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent porozumie chemizmu rizikových prírodných zložiek rastlinných a živočíšnych potravín, ako aj o chemizmu endogénnych a exogénnych cudzorodých látok s potenciálnym toxickým účinkom v potravinách.
Absolvent predmetu je schopný identifikovať potenciálne kontaminanty v potravinách a syntetizovať poznatky o ich komplexnom pôsobení.
 
Stručná osnova predmetu:
Prírodné zložky potravín (minerálne látky, lipidy, sacharidy, aromatické látky, organické kyseliny, triesloviny, vitamíny, farbivá), najdôležitejšie chemické princípy ich účinku. Zmeny obsahu prírodných zložiek potravín vplyvom technologických úprav. Endogénne a exogénne cudzorodé látky v potravinách a ich chemizmus.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Andersen, O.M.: Flavonoids, CRC Press, 2005
Dabrowsky, W.M.: Toxins in food. CRC Press, 2004
Naczk, M.: Phenolic in Food and Nutraceuticals, CRC Press, 2004
RAsco, B.: Bioterorism and food safety, CRC Press, 2005

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

A
BCDEFX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
prof. Ing. Janette Musilová, PhD. (prednášajúci)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: