Sylabus předmětu PHD_P017_N - Rizikové látky v potravinách (FBP - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu:
PHD_P017_N
Názov predmetu: Rizikové látky v potravinách
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
12
Odporúčaný semester:
technológia potravín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technológia potravín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie chemizmu rizikových prírodných zložiek rastlinných a živočíšnych potravín, ako aj o chemizmu endogénnych a exogénnych cudzorodých látok s potenciálnym toxickým účinkom v potravinách.
Absolvent predmetu je schopný identifikovať potenciálne kontaminanty v potravinách a syntetizovať poznatky o ich komplexnom pôsobení.
Stručná osnova predmetu:
Prírodné zložky potravín (minerálne látky, lipidy, sacharidy, aromatické látky, organické kyseliny, triesloviny, vitamíny, farbivá), najdôležitejšie chemické princípy ich účinku. Zmeny obsahu prírodných zložiek potravín vplyvom technologických úprav. Endogénne a exogénne cudzorodé látky v potravinách a ich chemizmus.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Andersen, O.M.: Flavonoids, CRC Press, 2005
Dabrowsky, W.M.: Toxins in food. CRC Press, 2004
Naczk, M.: Phenolic in Food and Nutraceuticals, CRC Press, 2004
RAsco, B.: Bioterorism and food safety, CRC Press, 2005

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje len v letnom semestri
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

ABCD
E
FX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Janette Musilová, PhD. (prednášajúci)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019
Schválil:
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: