Sylabus předmětu PHD_P117_N - Environmentálne biotechnológie (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_P117_N
Názov predmetu:
Environmentálne biotechnológie
Stupeň štúdia:
3.
Garant:
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie (FBP)
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrobiotechnológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
1/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Rozsah 2/2, z toho rozsah priamej, kontaktnej výučby: 14 hodín
Individuálna práca 246 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (12 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu si osvojí poznatky z oblasti chemizmu a biochemizmu rozkladu a odstraňovania perzistentných, toxických a bioakumulatívnych organických látok, polutantov bioremediačnými, remediačnými procesmi v používaných v biotickom, abiotickom prostredí, ako aj v vo výrobných technológiách.
 
Stručná osnova predmetu:
Prehlbujúce poznatky z oblasti:
bioremediácie, fytoremediácie, mykoremediácie, inovatívne a integrované technológie a nanotechnológie v životnom prostredí.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Vidya Sagar. K, National Conference on Environmental Biotechnology, Bangalore 2005
Daniel A. Vallero, Environmental Biotechnology: A Biosystems Approach, Academic Press, Amsterdam, NV; ISBN 9780123750891; 2010.
Gerben J Zylstraa and Jerome J Kukor, What is environmental biotechnology? Current Opinion in Biotechnology 16(3):243-245, 2005
SCRAG, A. Environmental Biotechnology. Oxford: Oxford University Press, 2005. 447 s. ISBN 0-19-926867-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
14. 1. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Typ výstupu: