Sylabus předmětu P15-0082-B - Aplikovaná chémia (FBP - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0082-B
Názov predmetu: Aplikovaná chémia
Stupeň štúdia: 1.
Garant: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie (FBP)
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prezenčná 2/2 (počet hodín prednášok týždenne/počet cvičení týždenne)
Prezenčná 26/26 (počet hodín prednášok za semester/počet cvičení za semester)
individuálna práca 104 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude písomný test za 2 x 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie všeobecným základom z vybraných kapitol anorganickej a organickej chémie a ich aplikácie v chémii palív a mazív. Absolvent predmetu dokáže aplikovať získané poznatky v ďalších predmetoch nadväzujúcich na problematiku palív a mazív
 
Stručná osnova predmetu:
Periodická sústava prvkov. Vlastnosti prvkov vyplývajúce z postavenia v periodickej sústave prvkov. Elektrochémia, elektrolýza, elektródový potenciál, akumulátory. Voda. Uhľovodíky a ich deriváty. Tuhé palivá, použitie, spracovanie. Nové technológie využitia biomasy (fytomasy). Spaľovanie uhľovodíkov, palivá pre zážihové a vznetové motory. Bioodbúrateľné palivá. Neuhľovodíkové palivá. Bioetanol. Bionafta. Mazivá,vlastnosti, rozdelenie. Oleje motorové, prevodové a i. Plastické a tuhé mazivá.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LAHUČKÝ, L. -- TÓTH, T. Aplikovaná chémia. 4. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 149 s. ISBN 978-80-552-0520-5.
LAHUČKÝ, L. -- TÓTH, T. Laboratórne cvičenia z aplikovanej chémie. 4. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 114 s. ISBN 978-80-552-0333-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

ABCDEFX
0 %0 %22,2 %0 %77,8 %0 %
Vyučujúci : Ing. Radovan Stanovič, PhD. (prednášajúci)
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Pavol Trebichalský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 24. 10. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: