Sylabus předmětu P15-0082-B - Aplikovaná chémia (FBP - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Úvod do štúdia chémie. Povinná a odporúčaná literatúra. Hmota a látka. Chemické prvky a zlúčeniny. Čisté látky a zmesi. Štruktúra atómu. Elementárne častice atómu. Stavby atómov. Atómové jadro. Elektrónové obaly atómov. Stavba atómov a periodický zákon. Vlastnosti prvkov vyplývajúce z ich postavenia v periodickej sústave.
b.Cvičenie: Oboznámenie študentov s osnovou výučby predmetu, o termínoch I. a II. písomnej skúšky a podmienkach udelenia zápočtu (účasť na čiastkových skúškach). Úvod do práce v chemickom laboratóriu. Chemické laboratórium a jeho vybavenie. Pokyny pre prácu v chemickom laboratóriu. Bezpečnosť pri práci v chemickom laboratóriu. Podpis protokolu z informácie o bezpečnosti pri práci v chem. laboratóriu a poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch v chemickom laboratóriu. Bezpečnosť pri práci v chem. laboratóriu.

2.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Chemická väzba. Typy chemických väzieb. Vlastnosti zlúčenín s iónovou väzbou, polárnou a nepolárnou kovalentnou väzbou a kovovou väzbou.
b.Cvičenie: Seminárne cvičenie. Základné laboratórne operácie a metódy izolácie a čistenia anorganických a organických látok (zahrievanie, chladenie, rozpúšťanie, filtrácia, kryštalizácia, destilácia). Spôsob vypracovania protokolu.

3.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Úvod do názvoslovia anorganických zlúčenín. Názvoslovie oxidov, peroxidov a hydroxidov. Kyslíkaté a bezkyslíkaté kyseliny. a ich soli. Hydráty solí.
b.Cvičenie: Úloha 1. Čistenie pentahydrátu síranu meďnatého (modrej skalice) základnými laboratórnymi operáciami. Vyhodnotenie výsledkov práce. Protokol 1: a) Základné laboratórne operácie. b) Čistenie pentahydrátu síranu meďnatého.

4.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Názvoslovie anorganických zlúčenín. Soli kyslíkatých a bezkyslíkatých kyselín. Hydráty solí.
b.Cvičenie: Seminárne cvičenie. a/ Chemické reakcie. Základné typy chemických reakcií (analýza, syntéza, substitúcia, podvojné nahradzovanie, oxidačno - redukčné reakcie). Stechiometrický a časticový zápis chemických reakcií. b/ Precvičovanie názvoslovia anorganických zlúčenín /oxidy, peroxidy, hydroxidy, kyseliny, soli kyselín/.

5.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Voda. Vlastnosti význam. Rozdelenie podľa spôsobu využitia. Tvrdosť vody a jej význam. Spôsoby úpravy tvrdosti vody. Čistenie odpadových vôd.
b.Cvičenie: Seminárne cvičenie. a) Roztoky. Vyjadrovanie zloženia roztokov. Hmotnostné a objemové percentá, hmotnostná koncentrácia, látková koncentrácia. b) Úloha 2. Základy stechiometrických výpočtov. Výpočty zloženia roztokov v hmotnostných a objemových percentách. Zmiešavacia rovnica a krížové pravidlo. Výpočty riedenia a zahusťovania roztokov použitím zmiešavacej rovnice a krížového pravidla. Protokol 2: a) Vyjadrovanie zloženia roztokov. b) Výpočty zloženia roztokov.

6.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Elektrochémia. Elektrolytická disociácia. Elektrolyty. Vyjadrovanie sily elektrolytov. Galvanické články. Význam. Korózia kovov a jej dôsledky. Teória kyselín a zásad. Iónový súčin vody, pH. Význam.
b.Cvičenie: Úloha 3. Príprava anorganických zlúčenín (chloridu amónneho, resp. heptahydrátu síranu železnatého). Výpočty prípravy anorganických zlúčenín podľa zadania úlohy. Vyhodnotenie výsledkov práce. Protokol 3: a) Základné typy chemických reakcií. Stechiometrický a časticový zápis chemických reakcií. b) Laboratórna príprava chloridu amónneho, resp. heptahydrátu síranu železnatého podľa zadania.

7.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Disperzné sústavy. Pravé roztoky. Rozpúšťanie látok, rozpustnosť. Vyjadrovanie zloženia roztokov.
b.Cvičenie: Seminárne cvičenie. a) Hustota. Vyjadrovanie, jednotky. Meranie hustoty roztokov hustomerom. b) Úloha 4. Príprava roztoku zriedenej kyseliny sírovej podľa zadania úlohy. Meranie hustoty pripraveného roztoku hustomerom a hodnotenie výsledkov práce podľa tabuľkových hodnôt. Protokol 4: a) Meranie hustoty roztokov hustomerom. b) Príprava roztoku a meranie hustoty zriedenej kyseliny sírovej. I. písomná skúška z názvoslovia anorganických zlúčenín (na prednáške).

8.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Teória kyselín a zásad. Iónový súčin vody, pH. Význam.
b.Cvičenie: Seminárne cvičenie. a) Tvrdosť vody. Spôsoby vyjadrovania tvrdosti vody. Jednotky. Význam. b) Úloha 5. Titračné chelatometrické stanovenie celkovej tvrdosti vody. Stanovenie celkovej tvrdosti vzorky pitnej vody. Výpočet a označenie stupňa tvrdosti podľa tabuľky 5 (Laboratórne cvičenia z aplikovanej chémie). Protokol 5: a) Voda. Rozdelenie podľa účelu použitia. b) Titračné chelatometrické stanovenie celkovej tvrdosti vody. Vyhodnotenie výsledkov stanovenia.

9.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Úvod do štúdia organickej chémie. Izoméria organických zlúčenín. Systematika organických zlúčenín so zameraním na významné zlúčeniny pre štúdium kapitol Palivá a Mazivá.
b.Cvičenie: Seminárne cvičenie. a) Reakcie organických zlúčenín. b) Úloha 6. Oxidácia primárnych alkoholov do I. a II. stupňa. oxidácia sekundárnych alkoholov. Dôkaz redukčných vlastností formaldehydu Fehlingovým roztokom. Príprava solí karboxylových kyselín. Esterifikácia kyseliny octovej etanolom. Protokol 6: a) Systematika organických zlúčenín so zameraním na významné zlúčeniny. b) Reakcie organických zlúčenín.

10.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Deriváty uhľovodíkov. Oxidačný rad uhľovodíkov. Organické kyseliny a ich deriváty. Soli a estery karboxylových kyselín. Tuky. Hydrolýza tukov. Význam produktov
b.Cvičenie: Seminárne cvičenie. Úloha 7. Frakčná destilácia zmesi uhľovodíkov. Teplotné intervaly pre benzínovú frakciu, petrolejovú frakciu a plynový olej. Význam produktov. Protokol 7: Úloha 7. II. písomná skúška / test z teoretických vedomostí + výpočty zloženia roztokov - 2 príklady/. Skriptá: Aplikovaná chémia, Laboratórne cvičenia z aplikovanej chémie podľa pokynov pedagóga.

11.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Makromolekulové látky. Rozdelenie. Chemické reakcie prípravy polymérov (polymerizácia, polyadícia, polykondenzácia). Významné plasty, ich vlastnosti a použitie.
b.Cvičenie: Seminárne cvičenie. Úloha 8. Palivá. Významné vlastnosti a ich hodnotenie. Oktánové a cetánové číslo. Protokol 8: Úloha 8. Oprava I. písomnej skúšky

12.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Ekologické aspekty ťažby, úpravy, spracovania a prepravy kvapalných, plynných a tuhých palív. Nové smery vo výskume a perspektíva využitia alternatívnych druhov palív. Bionafta, bioplyn, etanol. Chemické zloženie, vlastnosti, význam, použitie.
b.Cvičenie: Seminárne cvičenie. Úloha 9. Mazivá. Významné vlastnosti. Viskozita a viskozitný index (VI). Výpočet VI neznámeho oleja. Protokol 9: Úloha 9. Oprava II. písomnej skúšky.

13.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Palivá pre zážihové a vznetové motory. Fyzikálno-chemické vlastnosti, význam. Oktánové a cetánové číslo, význam pre hodnotenie palív.
b.Cvičenie: Úloha 10. Meranie viskozity viskozimetrom. Viskozitný index. Výpočet viskozitného indexu neznámeho oleja.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: