Sylabus předmětu P15-0082-B - Aplikovaná chémia (FBP - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0082-B
Názov predmetu: Aplikovaná chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
technika pre odpadové hospodárstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude písomný test za 2 x 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie všeobecným základom z vybraných kapitol anorganickej a organickej chémie a ich aplikácie v chémii palív a mazív. Absolvent predmetu dokáže aplikovať získané poznatky v ďalších predmetoch nadväzujúcich na problematiku palív a mazív
Stručná osnova predmetu:
Periodická sústava prvkov. Vlastnosti prvkov vyplývajúce z postavenia v periodickej sústave prvkov. Elektrochémia, elektrolýza, elektródový potenciál, akumulátory. Voda. Uhľovodíky a ich deriváty. Tuhé palivá, použitie, spracovanie. Nové technológie využitia biomasy (fytomasy). Spaľovanie uhľovodíkov, palivá pre zážihové a vznetové motory. Bioodbúrateľné palivá. Neuhľovodíkové palivá. Bioetanol. Bionafta. Mazivá,vlastnosti, rozdelenie. Oleje motorové, prevodové a i. Plastické a tuhé mazivá.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LAHUČKÝ, L. -- TÓTH, T. Aplikovaná chémia. 4. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 149 s. ISBN 978-80-552-0520-5.
LAHUČKÝ, L. -- TÓTH, T. Laboratórne cvičenia z aplikovanej chémie. 4. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 114 s. ISBN 978-80-552-0333-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

ABCD
E
FX
0 %
0 %
22,2 %0 %
77,8 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Radovan Stanovič, PhD. (prednášajúci)
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Pavol Trebichalský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 24. 10. 2019
Schválil:
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: