Sylabus předmětu P15-0085-B - Chémia (FBP - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0085-B
Názov predmetu: Chémia
Stupeň štúdia: 1.
Garant: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie (FBP)
Odporúčaný semester: výživa ľudí - bakalársky (povinný), 1. semester
výživa ľudí - bakalársky (povinný), 1. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 2/2 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): Prezenčná 2/2 (počet hodín prednášok týždenne /počet hodín cvičení týždenne)
Prezenčná 26/26 (počet hodín prednášok za semester /počet hodín cvičení za semester)
Individuálna práca 104 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné previerky po 20 b a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Absolovent predmetu chémia porozumie základným pojmom vo všeobecnej, anorganickej a organickej chémii, dokáže aplikovať získané teoretické poznatky na laboratórnych cvičeniach. Získané základné poznatky o vlastnostiach biologicky dôležitých prvkov, anorganických a organických zlúčenín dokáže aplikovať v praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Teoretické poznatky zo všeobecnej , anorganickej a organickej chémie, nevyhnutné pre štúdium a pochopenie chemickej podstaty zložitých biologických dejov . Chemizmus a vlastnosti biologicky významných anorganických a organických zlúčenín exploatovaných v rastlinnej výrobe.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Krätsmár-Šmogrovič Juraj a kol.: Všeobecná a anorganická chémia, STU, 2011
Šima Jozef a kol.: Anorganická chémia. STU, 2011
Tomáš Ján a kol.: Organická chémia, Nitra, 2012
Tomáš Ján a kol.:Laboratórne postupy z organickej chémie. Nitra, 2012

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 515

ABCDEFX
5,6 %4,9 %8,0 %10,5 %54,0 %17,0 %
Vyučujúci : Ing. Július Árvay, PhD. (cvičiaci)
RNDr. Daniel Bajčan, PhD. (prednášajúci)
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Mária Timoracká, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. (prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Pavol Trebichalský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny: 24. 10. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: