Sylabus předmětu P15-0085-B - Chémia (FBP - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Základy chemického názvoslovia: Oxidy, peroxidy, hydroxidy, bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny. Soli kyselín. Koordinačné zlúčeniny.
b.Cvičenie: Organizačné pokyny. Chemické laboratórium a základné laboratórne zariaenia. Bezpečnosť pri práci v chemickom laboratóriu.

2.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Kinetika chemických reakcií. Vplyv koncentrácie, teploty a katalyzátorov na rýchlosť chemickej reakcie. Reťazové reakcie, fotochemické reakcie. Vratné chemické reakcie. Chemická rovnováha a jej ovplyvňovanie.
b.Cvičenie: Chemické výpočty. Výpočty z chemického vzorca. Výpočty z chemických rovníc. Výpočty zloženia roztokov.

3.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Disperzné sústavy. Druhy, rozdelenie a charakteristika disperzných sústav. Pravé roztoky, vyjadrenie zložiek roztokov. Rozpúšťanie látok, rozpúšťadlá. Roztoky plynov v kvapalinách. Roztoky kvapalín v kvapalinách. Koligatívne vlastnosti roztokov.
b.Cvičenie: Príprava NH4Cl

4.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Roztoky elektrolytov. Elektrolytická disociácia elektrolytov. Sila elektrolytov. Teórie kyselín a zásad. Sila kyselín a zásad. Autoprotolýza vody, iónový súčin vody. Reakcie v roztokoch elektrolytov (vylučovacie reakcie, súčin rozpustnosti látok, hydrolýza solí, tlmivé roztoky).
b.Cvičenie: Dôkazové reakcie katiónov a aniónov vybraných dôležitých prvkov a zlúčenín.

5.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Chemizmus biologicky významných prvkov a zlúčenín
b.Cvičenie: Test z názvoslovia z anorganickej chémie I. čiastková písomná skúška

6.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Úvod do štúdia organickej chémie - základy názvoslovia organických zlúčenín.
b.Cvičenie: Precvičovanie názvoslovia organických zlúčenín.

7.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Štruktúra organických zlúčenín, polarizovateľnosť kovalentnej väzby, indukčný a mezomérny efekt, rezonancia. Štruktúrna izoméria a stereoizoméria. Klasifikácia organických chemických reakcií, prehľad derivátov organických zlúčenín.
b.Cvičenie: Dôkaz kyslých vlastností alkoholov a fenolov. Oxidácia alkoholov do I. a II. stupňa. Redukčné vlastnosti a farebné reakcie viacsýtnych alkoholov. Redukčné vlastnosti formaldehydu. Oxidácia acetónu.

8.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Karboxylové kyseliny. Funkčné a substitučné deriváty karboxylových kyselín (estery, halogenidy, anhydridy, amidy, halogénkyseliny, hydroxykyseliny, oxokyseliny, aminokyseliny). Deriváty kyseliny uhličitej.
b.Cvičenie: Reakcie na dôkaz karboxylových lyselín. Reakcie funkčných a substitučných derivátov karboxylových kyselín. Hydrolýza a dôkaz močoviny. Dôkaz zásaditých vlastností močoviny.

9.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Heterocyklické zlúčeniny
b.Cvičenie: Test z názvoslovia z organickej chémie. II. čiastková písomná skúška

10.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Sacharidy (monosacharidy, deriváty monosacharidov). Oligosacharidy. Glykozidy.
b.Cvičenie: Dôkaz redukčných vlastností glukózy, laktózy a sacharózy s Fehlingovým roztokom. Hydrolýza škrobu. Dôkaz dextrínov.

11.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Lipidy. Tuky a vosky. Tukové konštanty, reakcie jednoduchých lipidov. Zložené lipidy. Fosfoacylglyceridy, a glykolipidy.
b.Cvičenie: Stanovenie tukových konštánt.

12.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Bielkoviny. Aminokyseliny ako súčasť bielkovín. Proteíny a proteidy. Biologická hodnota bielkovín.
b.Cvičenie: Bielkoviny. Reverzibilné a ireverzibilné zrážanie bielkovín. Biuretova, Xantoproteínova a Millonova reakcia.

13.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Proteíny, vitamíny
b.Cvičenie: Vyhodnotenie protokolov a priebežných čiastkových skúšok. Zápočet.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: