Sylabus předmětu P15-0080-B - Analytická chémia (FBP - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
P15-0080-B
Názov predmetu: Analytická chémia
Stupeň štúdia:
1.
Garant: RNDr. Daniel Bajčan, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinný), 4. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 4. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 4. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 4. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 1/3 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Prezenčná 1/3 (počet hodín prednášok týždenne /počet hodín cvičení týždenne)
Prezenčná 13/39 (počet hodín prednášok za semester /počet hodín cvičení za semester)
semestrálna práca 10 hodín
individuálna práca 94 hodín
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné previerky po 20 bodov, prezentácia seminárnej práce za 10 bodov a záverečná písomná skúška za 50 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi zo základnými poznatkami kvalitatívnej a kvantitatívnej chemickej analýzy, pochopí princípy elektrochemických, rozdeľovacích a optickych inštrumentálnych metód. Študent bude schopný vykonať chemickú analýzu jednoduchých vzoriek. Absolvent predmetu bude ovládať základné metódy analytickej chémie, ktoré dokáže aplikovať v laboratórnej praxi a vo výskumnej činnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
Teoretické poznatky a správne laboratórne zručnosti z oblasti chemických a prístrojových metód dokazovania a stanovovania zložiek rôznych anorganických a organických látok. Poznatky sú zamerané na chemické metódy kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy (vážkové a odmerné) a prístrojové metódy (elektrochemické, optické, separačné).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BAJČAN, D. -- HEGEDŰS, O. -- VOLLMANNOVÁ, A. Analytická chémia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 81 s. ISBN 978-80-552-1199-2.
BAJČAN, D. -- TIMORACKÁ, M. -- HEGEDŰS, O. -- STANOVIČ, R. Návody na cvičenia z analytickej chémie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 84 s. ISBN 978-80-552-1749-9.

Odporúčaná:
Čakrt a kol.: Praktikum z anal. chémie, Alfa, Bratislava, 1989
Garaj a kol.: Analytická chémia, Alfa Bratislava 1987
Higson, S.P.J. Analytical chemistry. 1. ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, 454 p.
Klouda, P. Moderní analytické metody. 2. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 2003, 132 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 564

A
B
C
DE
FX
13,1 %
12,4 %
18,8 %18,8 %29,6 %7,3 %
Vyučujúci : RNDr. Daniel Bajčan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Ľuboš Harangozo, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD. (prednášajúci)
Ing. Radovan Stanovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (prednášajúci)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
24. 10. 2019


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: