Sylabus předmětu P15-0080-B - Analytická chémia (FBP - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Predmet analytickej chémie. Základné pojmy (dôkaz, stanovenie, charakterizácia). Rozdelenie metód analytickej chémie. Proces analýzy. Kvalitatívna analýza (základné postupy, dôkazové reakcie - skupinové, selektívne, špecifické).
b.Cvičenie: Bezpečnosť pri práci v chemickom laboratóriu. Opakovanie chemických výpočtov-príprava roztokov, výpočty z chemických rovníc. Úprava chemických rovníc.

2.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Kvantitatívna analýza - gravimetria. Proces vážkovej analýzy (váženie, rozpúšťanie, zrážanie, filtrácia, premývanie, žíhanie). Pojem zrážateľná a vážiteľná forma. Výpočty. Presnosť, správnosť, spoľahlivosť výsledkov.
b.
Cvičenie: Dôkazové reakcie katiónov a aniónov. Kvapkové a skúmavkové techniky, vybrané skupinové, selektívne a špecifické dôkazové reakcie katiónov: Ag+, Pb2+, Ba2+, Ca2+, Hg22+, Hg2+, Cu2+, Sn2+, Zn2+, Fe3+, Cr3+, Al3+, Co2+, Ni2+, Mn2+, Mg2+, NH4+, K+ a aniónov: SO42-, PO43-, CO32-, Cl-, NO3-. Možnosti využitia dôkazových reakcií pre získanie prvých informácií o charaktere vzorky.

3.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Kvantitatívna analýza - volumetria. Základné pojmy, rozdelenie metód odmernej analýzy. Protolytické metódy, komplexometrické metódy, odmerné metódy založené na zrážacích reakciách, metódy oxido-redukčných odmerných stanovení. Výpočty.
b.
Cvičenie: Pokračovanie v náplni práce predchádzajúceho cvičenia.

4.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Prístrojové metódy analytickej chémie. Elektrochemické metódy. Rozdelenie, princípy a jednotlivé techniky elektrochemických metód. Potenciometria, polarografia, elektrogravimetria, konduktometria. Nové trendy v elektrochemických metódach.
b.Cvičenie: Vážková analýza.Vážkové stanovenie síranových iónov vo forme BaSO4. Princíp a optimalizácia podmienok stanovenia. Možnosti využitia metódy pri analýzach konkrétnych materiálov.

5.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Optické metódy. Rozdelenie, princípy a jednotlivé techniky optických metód. Atómová a molekulová spektroskopia, absorpčné a emisné metódy. Hmotnostná a NMR spektrometria. Ostatné optické metódy - refraktometria, polarimetria. Nové trendy v optických metódach.
b.
Cvičenie: Odmerná analýza. Príprava a štandardizácia titrantu, technika pipetovania, titrácie a indikácie koncového bodu titrácie. Manganometrické stanovenie organickych látok nepriamou titráciou.

6.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Separačné metódy. Rozdelenie, princípy a jednotlivé techniky separačných metód. Plynová a kvapalinová chromatografia, elektromigračné metódy. Nové trendy v separačných metódach.
b.
Cvičenie: Stanovenie CaCO3 v tuhej vzorke nepriamou titráciou. Zhodnotenie správnosti výsledkov a možnosti využitia metódy pri analýze konkrétnych materiálov.

7.
  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Chelátometrické stanovenie vápenatých a horečnatých iónov vo vzorke. Zhodnotenie správnosti výsledkov a možnosti využitia metódy pri analýze konkrétnych materiálov. 1.čiastková skúška (1.-3. prednáška) !!!

8.
  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Potenciometrické a konduktometrické stanovenie obsahu kyselín vo vzorke. Porovnanie dosiahnutých výsledkov a možnosti využitia oboch metód pri analýze konkrétnych materiálov.

9.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Kvantitatívne stanovenie železnatých iónov v roztoku spektrofotometricky. Zhodnotenie správnosti výsledkov a možnosti využitia metódy pri analýze konkrétnych materiálov.

10.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Kvantitatívne polarimetrické stanovenie sacharózy a glukózy v zmesi.

11.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Spektrofotometrické stanovenie dusičnanov vo vodách. 2.čiastková skúška (1.-5. prednáška) !!!

12.
  (dotácia 0/1)
 
a.
Cvičenie: Separácia karotenoidov adsorpčnou kvapalinovou chromatografiou.

13.
  (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Zhodnotenie cvičení. Zápočet.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: