Sylabus předmětu P15-0080-B - Analytická chémia (FBP - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0080-B
Názov predmetu: Analytická chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 2 písomné previerky po 20 bodov, prezentácia seminárnej práce za 10 bodov a záverečná písomná skúška za 50 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi zo základnými poznatkami kvalitatívnej a kvantitatívnej chemickej analýzy, pochopí princípy elektrochemických, rozdeľovacích a optickych inštrumentálnych metód. Študent bude schopný vykonať chemickú analýzu jednoduchých vzoriek. Absolvent predmetu bude ovládať základné metódy analytickej chémie, ktoré dokáže aplikovať v laboratórnej praxi a vo výskumnej činnosti.
Stručná osnova predmetu:
Teoretické poznatky a správne laboratórne zručnosti z oblasti chemických a prístrojových metód dokazovania a stanovovania zložiek rôznych anorganických a organických látok. Poznatky sú zamerané na chemické metódy kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy (vážkové a odmerné) a prístrojové metódy (elektrochemické, optické, separačné).
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BAJČAN, D. -- HEGEDŰS, O. -- VOLLMANNOVÁ, A. Analytická chémia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2014. 81 s. ISBN 978-80-552-1199-2.
BAJČAN, D. -- TIMORACKÁ, M. -- HEGEDŰS, O. -- STANOVIČ, R. Návody na cvičenia z analytickej chémie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 84 s. ISBN 978-80-552-1749-9.

Odporúčaná:
Čakrt a kol.: Praktikum z anal. chémie, Alfa, Bratislava, 1989
Garaj a kol.: Analytická chémia, Alfa Bratislava 1987
Higson, S.P.J. Analytical chemistry. 1. ed. Oxford: Oxford University Press, 2004, 454 p.
Klouda, P. Moderní analytické metody. 2. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 2003, 132 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 463

ABCDEFX
13,4 %12,7 %15,3 %20,3 %31,1 %7,2 %
Vyučujúci : RNDr. Daniel Bajčan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Ľuboš Harangozo, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD. (prednášajúci)
Ing. Radovan Stanovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 24. 10. 2019
Schválil: RNDr. Daniel Bajčan, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: