Sylabus předmětu P15-0020-I - Rádioaktivita v životnom prostredí (FBP - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Historický úvod - objav rádioaktivity. Základné pojmy jadrovej fyziky. Pôvod chemických prvkov.Stavba atómového jadra. Dôvody existencie stabilných a nestabilných nuklidov. Izotopy. Zákonitosti rádioaktívnej premeny jadier. Aktivita, premenová konštanta a polčas rádioaktívnej premeny.
b.Cvičenie: Výpočtové cvičenie - precvičenie využitia základných vzorcov na určovanie aktivity, deponovanej energie, prevod mernej aktivity vo vzorke na koncentráciu rádionuklidu vo vzorke atď. Výber tém na seminárne práce včítane možnosti voľby laboratórnej práce - odberu pôdnej vzorky z neporušenej pôdnej vrstvy v mieste bydliska, spracovania vzorky na meranie a vyhodnotenie gamaspektrometrickej analýzy na 7.cvičení

2.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Základné druhy rádioaktívnej premeny nuklidov: premena alfa, beta, vnútorná konverzia, vznik žiarenia gama, spontánne štiepenie ťažkých jadier. Tabuľka všetkých známych nuklidov, oblasť výskytu stabilných nuklidov. Jadrové reakcie, transmutácia chemických prvkov. Indukovaná štiepna reakcia, pojem reťazovej reakcie.
b.
Cvičenie: Prehliadka zariadenia a prístrojového vybavenia Laboratória rádiometrie a rádioekológie ŠVPÚ/SPU v Nitre.

3.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Absorbcia základných druhov žiarenia (alfa-, beta-, gama- a neutrónov) v hmotnom prostredí. Rádiobiológia: mechanizmus účinku ionizujúceho žiarenia na živé systémy. Nestochastické a stochastické prejavy ožiarenia. Somatické a genetické účinky ionizujúceho žiarenia. Fyzikálne, chemické a biologické metódy ochrany pred žiarením. Veličiny, jednotky a prístupy používané v ochrane pred účinkami ionizujúceho žiarenia v legislatíve SR.
b.Cvičenie: Priebežný test: 30 jednobodových otázok, každá s 3 možnosťami, len jedna odpoveď je správna. Úprava prinesených pôdnych vzoriek (sušenie, osievannie, homogenizácia a naváženie do meracej Marinelliho nádoby)

4.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Prírodné zdroje ionizujúceho žiarenia v biosfére: kozmické žiarenie, kozmogénne rádionuklidy, primordiálne rádionuklidy. Premenové rady. Problém radónu v životnom prostredí. Využitie prírodných rádionuklidov na datovanie archeologických, paleontologických a geologických vzoriek. Tríciová metóda odhaľovania falšovania niektorých potravinárskych komodít.
b.Cvičenie: Možný termín 4-hodinovej exkurzie do Atómových elektrární Jaslovské Bohunice alebo Mochovce. Termín sa upresní podľa možností prijímajúcej strany.

5.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Antropogénne zdroje rádioaktívnej kontaminácie ŽP: technogénne zdroje prírodnej rádioaktivity, umelé zdroje ionizujúceho žiarenia. Využívanie nukleárnych metód a ionizujúceho žiarenia vo výskume, zdravotníctve a priemysle. Uránový palivový cyklus: vojenské využitie a jadrová energetika. Princíp fungovania jadrovej elektrárne. Tvorba rádioaktívnych odpadov a nakladanie s nimi. Kontrolované výpuste RA-látok do ŽP, systém kontroly.
b.Cvičenie: Možný termín 4-hodinovej exkurzie do Atómových elektrární Jaslovské Bohunice alebo Mochovce. Termín sa upresní podľa možností prijímajúcej strany.

6.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Nekontrolované úniky rádioaktívnych látok do životného prostredia: atmosférické skúšky jadrových zbraní, globálny rádioaktívny spád, prehľad príčin a následkov väčších nehôd a havárií spojených s únikom rádioaktívnych látok.
b.
Cvičenie: Vyhodnotenie získaných údajov z gamaspektrometrie pôdnych vzoriek. V zostávajúcom čase prednesenie časti seminárnych prác študentov a diskusia o nich.

7.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Havária jadrového reaktora v Černobyle: príčiny, priebeh a následky. Kontaminácia územia Európy štiepnymi produktmi z havarovaného reaktora a jej následky: mýty a overiteľné skutočnosti. Priebeh kontaminácie životného prostredia na Slovensku a v okolitých krajinách.
b.Cvičenie: Prednesenie zostávajúcich seminárnych prác študentov, diskusia, vyhodnotenie.

8.  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Umelé rádionuklidy, nebezpečné z hľadiska možnosti vnútornej kontaminácie človeka: chemické formy, ich vlastnosti a chovanie v životnom prostredí. Terrestriálne a vodné potravové reťazce. Prechodové koeficienty. Ekologický, biologický a efektívny polčas rádionuklidu. Svetové moria a oceány ako finálny kompartment putovania dlhožijúcich umelých rádionuklidov v ŽP.

9.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Postupy pri likvidácii a minimalizácii následkov havárií spojených s únikom rádioaktívnych látok do životného prostredia. Scenáre možných nehôd a iných udalostí spojených s rádioaktívnou kontamináciou, návrhy opatrení v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva podľa doporučení Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA) a FAO.

10.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Súčasný stav legislatívy Európskej Únie pre oblasť ochrany obyvateľstva pred vnútornou kontamináciou umelými rádionuklidmi. Organizácia monitorovacích programov a kontrola zdrojov ionizujúceho žiarenia v SR. Výsledky Referenčného laboratória rádiometrie a rádioekológie ŠVPÚ/SPU v Nitre.

11.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Spôsoby detekcie ionizujúceho žiarenia. Detektory alfa- beta- a gama-žiarenia. Polovodičová alfa- a gamaspektrometria. Spektrometer beta-žiarenia s kvapalnými scintilátormi. Meranie nízkych aktivít rádionuklidov v prírodnom pozadí. Pasívne a aktívne spôsoby tienenia detektorov. Usporiadanie centrálneho rádiomerického laboratória podľa odporúčaní IAEA.

12.
  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Nukleárne metódy v biologickom výskume. Izotopové metódy: dostupné rádionuklidy a ich vlastnosti. Značenie biologicky významných molekúl rádioaktívnymi izotopmi. Príklady využitia izotopových metód v biochémii a v poľnohopodárskom výskume. Legislatívne podmienky pre povolenie práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Využitie princípu ALARA pri návrhu optimálnej metodiky pokusu v izotopovom laboratóriu.

13.
  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Nukleárne metódy v potravinárstve a poľnohospodárstve. Ošetrovanie potravín ionizujúcim žiarením. História, výsledky, súčasný stav využívania tejto metódy vo svete, v EÚ a v SR. Legislatívne vymedzenie v Potravinovom kódexe SR a v krajinách EÚ. Fyzikálne, chemické a biologické metódy kontroly ožiarených potravinových komodít. Reálne a iracionálne korene rádiofóbie obyvateľstva a jej dopad na hygienickú bezpečnosť potravín.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: