Sylabus předmětu P15-0096-B - Seminár z organickej chémie (FBP - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0096-B
Názov predmetu: Seminár z organickej chémie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 2
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu seminára budú 3 písomné testy po 10 bodov. Na získanie zápočtu je potrebné aspoň z dvoch testov získať minimálne po 5 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie základným princípom chemického názvoslovia a chemických rovníc, získané poznatky dokáže aplikovať pri tvorbe názvov a vzorcov organických zlúčenín a zápisoch chemických reakcií rovnicami. Získané vedomosti dokáže aplikovať v nadväzujúcom predmete Organická chémia a Chémia potravín.
Stručná osnova predmetu:
Repetitórium základných vedomosti z organickej chémie v rozsahu gymnaziálneho učiva. Chemické názvoslovie. Cieľom seminára je poskytnúť absolventom odborných stredných škôl potrebné vedomosti k úspešnému zvládnutiu organickej chémie na SPU.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
POLÁČEK, Š. -- TOMÁŠ, J. -- VOLLMANNOVÁ, A. -- LAZOR, P. -- TÓTH, T. Chemické názvoslovie, rovnice a výpočty. 2. vyd. V Nitre : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 322 s. ISBN 80-8069-420-6.

Odporúčaná:
FIKR, J. - KAHOVEC, J. Názvosloví organické chemie. 3. vydání. Olomouc : Rubico, 2013, 243 s. ISBN 978-80-7346-088-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 681

ZFX
98,8 %1,2 %
Vyučujúci : doc. Ing. Judita Lidiková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Janette Musilová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Mária Timoracká, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Pavol Trebichalský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 24. 10. 2019
Schválil: Ing. Pavol Trebichalský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Typ výstupu: