Course syllabus P15-0020-I - Rádioaktivita v životnom prostredí (FBP - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0020-I
Názov predmetu: Rádioaktivita v životnom prostredí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: aplikovaná biológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
aplikovaná biológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
agrobiotechnológie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test s hodnotou 40 bodov a záverečná písomná skúška s hodnotou 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže pracovať v multidisciplinárnej oblasti ochrany zdravia ľudí a zvierat v prípade kontaminácie životného prostredia rádioaktívnymi látkami z rôznych umelých a prírodných zdrojov. Študent dokáže aplikovať poznatky a zvládne terminológiu nutnú pre účinnú komunikáciu s odborníkmi z oblastí fyziky, nukleárnej techniky, medicíny a krízového manažmentu.
Stručná osnova predmetu:
Rádioaktívne jadrá atómov a ich premena. Prírodné a umelé zdroje ionizujúceho žiarenia. Stochastické a nestochastické účinky ionizujúceho žiarenia na biologické systémy. Základné pravidlá ochrany pred ionizujúcim žiarením, medzinárodné normy a súčasný stav legislatívy v EÚ a SR. Účinnosť ochranných opatrení prijatých po haváriách vo Windscale a Černobyle. Možné scenáre kontaminácie životného prostredia rádioaktívnymi látkami z rôznych zdrojov a najvhodnejšie protiopatrenia v oblasti prvovýroby a technológie spracovania potravín. Organizácia monitorovacích systémov v SR a EÚ.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Eisenbud, M.: Environmental radioactivity. Orlando: Academic Press, 1988
Gábriš,Ľ. a kol. Ochrana a tvorba životného prostredia v poľnohospodárstve. Nitra: SPU, 1998
Jandl, P. - Petr,I. Ionizující záření v životním prostředí. Praha: SNTL, 1988
Šáro,Š. - Tolgyessy, J. Rádioaktivita prostredia. Bratislava: Alfa, 1985

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 137

ABCDEFX
57,7 %26,3 %8,0 %2,2 %5,8 %0 %
Vyučujúci : RNDr. Juraj Miššík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019
Schválil: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Type of output: