Course syllabus PHD_P018_N - Chemické riziká odpadov (FBP - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: PHD_P018_N
Názov predmetu: Chemické riziká odpadov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 12
Odporúčaný semester: agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
agrochémia a výživa rastlín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technológia potravín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technológia potravín - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí poznatky o odpadoch, oboznámi sa s pôvodom, druhmi, chemickými rizikami, spôsobmi likvidácie a využitia odpadov. Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky z predmetu v oblasti nakladania s odpadmi vrámci ich vzniku, transportu, zhodnocovania a zneškodňovania a pri riadení odpadového hospodárstva.
Stručná osnova predmetu:
Odpady, ich úôvod, zdroje, spôsoby minimalizácie. Chemické aspekty účinkov rôznych druhov odpadov na všetky zložky biotického prostredia. Odpady z hľadiska potravinovej bezpečnosti. Možnosti zneškodňovania, likvidácie a recyklovania odpadov. Využitie odpadov pri remediácii pôd. Legislatíva týkajúca sa odpadov v SR a v EÚ.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bailey, R.: Chemistry of the Environment, Academic Press, 2002
Weiner, R.F.: Environmental Engineering. Butt. - einemann, 2003

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

ABCDEFX
0 %100,0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. (prednášajúci)
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny: 14. 1. 2019
Schválil: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Type of output: