Course syllabus P15-0084-I - Environmentálna chémia (FBP - ZS 2020/2021)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Kód predmetu: P15-0084-I
Názov predmetu: Environmentálna chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 4
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test za 20 bodov, seminárna práca a jej prezentácia za 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent porozumie vplyvu a pôsobeniu chemických prvkov a ich zlúčenín na jednotlivé zložky životného prostredia, dokáže analyzovať ich zdroje a dôsledky ich pôsobenia.
Absolvent predmetu dokáže identifikovať riziká znečistenia životného prostredia.
Stručná osnova predmetu:
Chemické aspekty kontaminácie atmosféry. Chémia stratosféry (chemizmus tvorby a rozkladu ozónu). Chémia troposféry (tvorba smogu, acidifikovaných resp. alkalizovaných zrážok, klimatické zmeny v dôsledku globálneho oteplovania, skleníkové plyny a aerosóly). Kontaminanty atmosféry v mestách a obytných priestoroch. Hydrosféra (fyzikálne a chemické vlastnosti vody, anorganické a organické kontaminanty vo vode a ich distribúcia, odpadové vody). Pôda (fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy, chemizmus anorganických a organických kontaminantov a tuhých odpadov). Legislatíva.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Blažej: Chemické aspekty životného prostredia, Alfa Bratislava 1981
Tolgyessy a kol.: Ekochémia, UMB Banská Bystrica, 1999
VanLook, Duffy: Environmental chemistry, Oxford Press, 2002

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 211

ABCDEFX
51,7 %24,6 %10,4 %7,1 %6,2 %0 %
Vyučujúci : prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 24. 10. 2019
Schválil: prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 24. 10. 2019.

Type of output: